Donderdag, 28 September 2017

Hy sal genadig wees aan wie Hy wil, en Hom ontferm oor wie Hy wil

In sommige skrifte verwys die woord barmhartigheid na "goederenheid, guns en liefde", en word spesifiek gebruik in konteks met "guns op die wat vir die Here lief is en Sy gebooie onderhou". Voorbeelde hiervan is die barmhartigheid wat die Here aan Abraham bewys het, bv. aan Josef, Lot, Dawid, Israel ens. NATUURLIK IS DIE HERE SE BARMHARTIGHEID  IN KONTEKS MET DIE WAT VIR HOM LIEF IS EN HOM GEHOORSAAM(Vir 'n studie oor hoe die woord barmhartigheid in verskillende skrifte en kontekste gebruik word, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/01/barmhartigheid.html).
---------------------------------------------------------------------------------------------
Die Here ontferm Hom bv. nie altyd oor gelowiges wat nie Sy voorwaardes nakom nie!  Bv., as 'n gelowige in aanhoudende sonde stap of eerder glo in sy eie sieninge as die Here se leringe en hom nie bekeer van die sonde en sy manier van "dink en sien" nie, kan hy nie staatmaak op die Here se barmhartigheid/guns nie:  (Jes. 55:7 - "Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes; en laat hy hom tot die Here bekeer (VOORWAARDE), dan sal Hy hom barmhartig wees (BELOFTE); en tot onse God, want Hy vergeef menigvuldiglik"). Baie wat bely dat hulle gelowig is, is nie gehoorsaam aan Jesus Christus nie en glo nie werklik in Sy leringe nie;  tog wil hulle steeds staatmaak op Sy beloftes?  Natuurlik kan niemand van ons die Here se barmhartigheid "verdien" nie,  maar "geloof" is 'n voorwaarde!  As die een wat bely dat hy gelowig is nie gehoorsaam is aan die Here en/of nie ag gee op die waarheid nie, dan bewys hy daardeur dat hy nie regtig GLO nie...  Dit is wel so dat barmhartigheid nie geskied "met aanneming van die persoon nie" (want dan sou niemand van ons ooit barmhartigheid van die Here kan ontvang nie!), maar dit beteken nie dat geloof geen vereiste is nie. Daarom geskied die Here se barmhartigheid nie met aanneming van die persoon nie (want niemand kan dit verdien nie!), maar dit is die wat GLO wat deur Hom aangeneem word as kinders.   Dit is aan die GELOWIGES wat die belofte gegee word dat alles wat hulle in gebed vra, hulle sal ontvang (Mar 11:23,24), maar dieselfde beloftes word nie aan ongelowiges gegee nie.  Dit kan oor en oor in die Skrif gesien word, dat terwyl die Here Jesus mense genees het, dit mense was "wat geGLO" het (Matt. 9:29, 15:28, Luk. 5:20....);  nie geglo het in die genesing of kragdaad nie, maar geglo het "in Hom", dat Hy die Christus is en hulle hoop in Hom geplaas het.
========================================================================

GEDAGTE:

Die wat NIE GLO NIE, kan nie staatmaak op die Here se ontferming nie.  Christus het hierdie feit reeds vroeg in Sy bediening bevestig in Luk. 4:14-32 toe Hy die "aangename jaar van die Here" aankondig. Verder in hierdie gedeelte sien ons hoe Hy verduidelik dat alhoewel Hy gestuur is om die evangelie aan die armes te bring, die wat verbryseld van hart is te genees, aan gevangenis vrylating te verkondig, blindes herstel van gesig te gee en gebrokenes vry weg te stuur, NIE ALMAL van die volk nut hiervan sou hê nie!  (v. 23-27). Hy noem verder voorbeelde van (1) hoe daar baie weduwees was in Israel in die dae van Elia, in die dae van hongersnood, na wie geen profeet gestuur is nie behalwe na een!;  en (2) op dieselfde wyse was daar baie melaatses in Israel in die tyd van Elisa, maar daar is ook net een van hulle wat gereinig was!  

Christus het wel gekom (soos profeet) om die woord te bedien (en genesings en kragdade ens. te doen), maar nie almal wat bely dat hulle glo, sal hierin baat nie!, want kyk Sy woorde in Luk. 4:24: "En Hy sê: Voorwaar Ek sê vir julle, geen profeet is aangenaam in sy vaderland nie". Ons vind soortgelyke woorde in Matt. 13:57,58 waar baie van die wat na Christus se leringe geluister het, aanstoot geneem het aan Hom: "En hulle het aanstoot aan Hom geneem. Maar Jesus sê vir hulle: ‘n Profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy vaderland en in sy huis. En Hy het daar vanweë hulle ongeloof nie baie kragtige dade gedoen nie".  In hierdie skrif sien ons hoe die Here baiemaal Sy barmhartigheid/guns terughou weens mense se ONGELOOF!  Korreksie...:  weens "gelowiges" se ongeloof! En verstaan hoe "ongeloof" in hierdie gedeelte beskryf word, want dit gaan oor die feit dat hulle aanstoot geneem het in Sy leringe! (soos baie Christene vandag aanstoot neem in Christus Jesus se leringe). As iemand wat bely dat hy 'n Christen is, nie GLO in die Here Jesus Christus se leringe en woorde nie, dan is hy ongelowig.  Ons moet dus verstaan dat hierdie mense in Matt. 13 deel was van die VOLK VAN GOD..., en gesien is as "gelowiges";  tog het hulle aanstoot in Jesus se leringe gewys dat hulle NIE GLO NIE (en dus nie regtig die Vader ken nie).  Die manier hoe iemand die waarheid en Jesus se leringe ontvang is 'n teken van of hy regtig glo of nie. Ons kan nie staatmaak op die Here se barmhartigheid en guns as ons nie GELOWIG is nie...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/01/dien-almal-wat-bely-hulle-is-christene.html
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/01/het-christene-moslems-en-jode-dieselfde.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/01/ek-wil-barmhartigheid-he-en-nie.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/08/moenie-oordeel-veroordeel-nie-3.html

Maandag, 25 September 2017

Hoe word die gewete GEREINIG?

Voor ons kan verstaan hoe iemand gereinig word, moet ons eerstens verstaan wat dit is waardeur iemand onrein word?, bv.
-  is dit deur SONDE?
-  is dit deur DOOIE WERKE?
-  of beskryf die onreinheid slegs 'n TOESTAND?

 Ons moet ook verstaan "wat" dit is wat onrein word?, bv.
-  is dit die LIGGAAM?
-  of is dit die GEWETE?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die manier hoe die LIGGAAM weer rein gemaak kon word in die O.T. (in die tyd v/d woestyn, rigters en konings), is deur die offerstelsel v/d tempel (tabernakel), en met die bloed van stiere en bokke. Waar vlees onrein is a.g.v. sondes, moet daar altyd met bloed betaal word! (Hebr. 9:22).  Hierdie feit was egter altyd so gewees van die begin af, en selfs nog voor die tyd v/d tempeldiens het manne van God offers gebring aan die Here... (Gen. 4:4; 8:20; 22:13; 31:54; Eks. 3:18). Hierdie was dan ook moontlik die rede waarom Kain se offer nie aangeneem was nie, want 'n offer van vrugte kan nie betaal vir sonde nie!

In die N.T. het Christus egter met sy eie bloed betaal vir ons sonde (vir die wat in Hom glo), en die offer hoef ook nie oor en oor herhaal te word nie...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
In hierdie dagstukkie wil ons egter spesifiek kyk na wat dit is wat die GEWETE onrein maak, en hoe dit weer rein kan word.  "Gewete" is die woord "conscience" in engels, maar in sommige skrifte word die woord "hart" (dit wat iemand bedink, hoe hy iets verstaan - gedagtes, gevoelens) in sommige vertalings gebruik waar dit as "gewete" vertaal sou word in die Afrikaans. Deels gaan "gewete" oor iemand se persepsie en hoe hy dinge verstaan (hoe hy m.a.w. oor dinge dink of dit bedink in sy hart), maar dit gaan ook oor morele bewustheid, (m.a.w. bewus van wat is reg doen of verkeerd doen), bv. Die Hebreers-skrywer vgl. "goeie gewete" met die wat die wil het om moreel goed te lewe (Hebr. 13:18).  Gewete word dus beinvloed deur wat iemand sien as reg en verkeerd. Wanneer iemand iets verkeerd doen of twyfel of dit wat hy gedoen het reg is, dan kla sy gewete hom aan (Rom. 13:3-5; 1 Sam. 24:5,6).
Die wat die wil van God ken, en dit doen!, het 'n "goeie gewete", maar die wat nie Sy wil doen nie, se gewete word besoedel.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paulus het geweet dat hy in volkome goeie gewete voor God staan, maar sy beskuldigers se persepsie van hom was anders want hulle het nie noodwendig verstaan hoe 'n wet vervul word nie (Hand. 23:1; 24:16).  In hulle persepsie (omdat hulle nie ag gee op die WAARHEID nie) was hulle van mening dat Paulus 'n slegte gewete moet hê, maar eintlik is dit hulle wat die slegte gewete gehad het omdat hulle nie VERSTAAN het nie.  Hier kan ons duidelik sien hoe mense somtyds verkeerd oordeel omdat hulle verkeerd dink/glo/verstaan! - iets wat Christus gedurig uitgelig het, want baie het gedink dat hulle die wet onderhou, tog het hulle dit nie onderhou nie omdat hulle dit verkeerd verstaan het!  Bv., hulle begrip van "naaste" was verkeerd, en alhoewel hulle gedink het dat hulle die gebod nakom, het hulle nie omdat hulle nie verstaan het wie hulle "naaste" is nie.

Die persoon wat wel verstaan, is meer vry en sal noodwendig 'n wet anders vervul as die een wat dit nie verstaan nie (en sal dit ook reg vervul, en sy gewete word dus nie besoedel nie). 'n Verkeerde sienswyse het egter tot gevolg dat die wat iets nie verstaan nie, die een wat wel verstaan verkeerd oordeel en sy vryheid probeer steel (1 Kor. 9:4,5...). Dit is dan ook om hierdie rede waarom hulle gereeld vir Christus Jesus en Sy dissipels verkeerd geoordeel het!

Die "vryheid" waarvan Paulus praat, gaan oor "reinheid omdat iemand se persepsie reg is", en het beslis te doen met die manier hoe wette vervul word in die N.T. (1 Kor. 10:29). Maar ons moet natuurlik ook verstaan wat met hierdie "VRYHEID" bedoel word, want op geen stadium verwys die vryheid vd Christen na bv. "vry om te sondig" of "vry om afgode te aanbid" of "vry om deel te neem aan afgodspraktyke" ens. nie... (Om meer te verstaan wat dit beteken om vry te wees, gaan na: http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/05/wie-is-nie-onder-die-wet-nie.html). Paulus het 'n goeie gewete gehad OMDAT HY GEHOORSAAM WAS AAN DIE GEES VAN GOD - ons moet verstaan dat dit is waaroor "vryheid" (in die Gees) gaan!;  vry in die sin van: -"gehoorsaam aan die Gees" (nie aan die wet nie, want die wat die wet dien, "verstaan" nie noodwendig wat die Here se wil is nie!) Die vleeslike mens kan nie die geestelike dinge verstaan nie. Bv., soos hierbo verduidelik:  "die manier hoe die vleeslike mens verstaan 'n wet vervul moet word, is nie noodwendig hoe die Here wil hê dit vervul moet word nie".  Alhoewel dit wil voorkom asof wette "anders vervul word in die N.T.", moet ons natuurlik verstaan dat dit ook meer te doen het met die feit dat wette 'n sterker betekenis het in die N.T. - en 'n meer geestelike betekenis! (wat slegs die geestelike mens verstaan).  Maar as iemand nie "reg verstaan" nie, dan sal hy miskien dink dat hy die wil van God doen en 'n goeie gewete het, maar in werklikheid kom hy dan nie Sy wet na nie omdat hy nie verstaan HOE dit vervul word nie, en sy gewete besoedel.

Die wet is NIE tot niet nie! (Matt. 5:17,18). Dit is bv. wel so dat iemand onrein kon word deur sekere voedsels in die O.T., maar in die N.T. het hierdie wette 'n meer geestelike betekenis en moet steeds vervul word, maar op 'n "ander manier" - altans, Christus het vir ons kom wys HOE dit vervul moet word, en Hy gee aan ons Sy Gees sodat ons VERSTAAN HOE dit vervul word. In daardie sin het die Christen meer vryheid (omdat die wet somtyds "anders" vervul word volgens die wil van die Here), maar dit beteken nie dat ons nie wette het nie, want dit gaan oor HOE die wet vervul word!, en "vryheid" gaan oor "gehoorsaamheid aan die Gees".
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bv., Hy het geleer dat dit nie dit wat in die mond ingaan wat iemand onrein maak nie, maar dit wat uit die mond, uit die hart uit, uitkom! (Mat 15:17,18).
Om meer hieroor te leer, gaan na:
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2016/11/die-eet-van-rein-en-onrein-diere.html.  Net soos die gelowige in die O.T. moes let op watter dinge dit is wat hom onrein maak (en moes kennis hê van wat is rein en wat is onrein), net so moet die Christen in die N.T. steeds bedag wees daarop en let op wat in sy hart aangaan. Wat is dit wat in sy hart is wat hom onrein maak? Wat is dit wat uit sy mond uit kom wat getuig van wat in sy hart aangaan?  (Matt. 15:11,18,19; Luk. 6:45; 1 Kor. 6:13; Kol. 2:21,22; Jak. 3:6; Spr. 15:28...).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maar natuurlik mag die geestelike mens nooit toelaat dat sy vryheid vir ander wat swak is (m.a.w. die wat glo iets is verkeerd, al is dit reg) 'n struikelblok wees nie... (1 Kor. 8:9).  Die Christen se liggaam kan bv. nie besoedel word deur die eet van afgodsoffers nie, maar in die geval van waar die eet van afgodsoffers gepaardgaan met die kennis dat dit afgodsoffers is, kan die een wat sterk is wat daarvan eet, iemand anders laat struikel, en so word die persoon se gewete beinvloed! (1 Kor. 10:29; 1 Kor. 8:7). Daarom kan 'n Christen enige iets eet wat in die slaghuis verkoop of vir hom voorgesit word, sonder om navraag te doen (1Kor. 10:25,27), MAAR sou hy bewus gemaak word daarvan dat iets aan 'n afgod geoffer is, dan moet hy dit vermy ter wille van die ander persoon (1 Kor. 10:28), want sou hy dit nie doen nie, dan sal sy gewete onrein word.  Deur gehoorsaam te wees aan die Gees, sal die Christen die wet op die regte manier vervul (Hebr. 8:10; 10:16) - maar as hy die wet gehoorsaam en dooie werke dien, dan sal hy 'n slegte gewete ontwikkel omdat hy reken dat hy dit vervul, maar eintlik nie! (omdat hy nie verstaan HOE dit vervul moet word nie).  Die persoon wat reken dat sekere kosse hom nie geoorloof is nie, se gewete sal hom beslis aankla sou hy hier oortree. Sou hy egter tot insig kom en Christus se woorde in ag neem wat Hy geleer het dat dit nie dit is wat in die mond ingaan wat iemand onrein maak nie, maar dit wat uit die mond uitgaan, dan gaan sy persepsie verander. Sou hy nog onkundig wees van hierdie belangrike waarheid wat Christus vir ons kom leer het, dan gaan hy heeltyd die dooie werke dien en staatmaak daarop ter wille van 'n goeie gewete - die probleem hiermee is dat hy sy hoop plaas in dooie werke en na regte eintlik 'n slegte gewete verkry omdat hy staatmaak op dooie werke...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEDAGTE:


"DOOIE WERKE" BESOEDEL DIE GEWETE en maak dus die gewete ONREIN (Hebr. 9:14). Dit is duidelik dat die offersisteem in die O.T. in die wet van Moses nie volkome was nie, want alhoewel die bloed van stiere en bokke die vlees van baie sondes kon reinig (en heilig maak)(Hebr. 9:13), kon dit nie die GEWETE heilig maak nie;  en hulle harte was dus VERDEELD op wie hulle dien - m.a.w., beide die wet en die Here (of die wet, of die Here)..  Terwyl hulle besig was om die wet te dien, was hulle besig om dooie werke te dien (Hebr. 9:14) omdat hulle nie noodwendig die wil van God verstaan het nie.  In geval van "dooie werke" dink iemand dat hy die Here dien, maar is ongehoorsaam aan die Here omdat hy glo (gewete/die manier "hoe hy sien") gehoorsaamheid slegs geskied deur gehoorsaamheid aan die wet.

Die wat in Christus Jesus glo, dien nie meer die wet nie, maar het deel aan die nuwe testament....... (Hebr. 9) - dus, die wat die Gees van God het, verstaan wat Sy wil is! (in daardie sin dien hulle Hom, nie die wet nie). Omdat hulle hul tot Christus Jesus bekeer het, gee Hy aan hulle Sy Gees en SKRYF SY WETTE OP HULLE HARTE sodat hulle VERSTAAN wat Sy wil is!  Hulle "sien" reg, en sal outomaties wette anders vervul as die wat dooie werke dien.  (2Kor. 3:6 - "wat ons ook bekwaam gemaak het as DIENAARS van ‘n nuwe testament, nie van die letter nie, maar van die gees; want die letter maak dood, maar die gees maak lewend").  

DIE MANIER HOE DIE GEWETE GEREINIG WORD, IS OM DIT TE REINIG VAN DOOIE WERKE! (Hebr. 9:14).  Hierdie is iets wat die Here doen in die Christen se gewete en hart, deur Sy Gees, en hulle begin dink en "sien" anders as tevore;  Alhoewel "bekering" ook nodig is van die mens se kant af ! (en reiniging vd gewete dus slegs plaasvind vir die wat in Christus Jesus glo) - m.a.w., bekeer van die manier hoe jy "sien" tot die manier hoe die Here "sien";  - m.a.w., glo in Christus en glo in Sy leringe/woorde;  - m.a.w., neem Sy WAARHEID aan!  Wanneer iemand se gewete gereinig word, dan begin hy om te sien soos die Here sien.  Maar as hy steeds vasklou aan ou of  wereldse sienswyses of die sienswyses van die wat "die wet dien", dan word die gewete (weer) BESOEDEL.  Om "vry te wees in die Gees" gaan daaroor dat jy "gehooraam is aan die Gees"!  Dus, as die Here jou denkwyse verander maar jy teruggaan na die ou denkwyses van die wet, dan IS jy NIE VRY NIE,  omdat jy dan eerder gehoorsaam is aan die wet as aan die Gees.  Het jy 'n rein gewete?  (is jy gehoorsaam aan die Gees?).  Of het jy 'n onrein gewete? (dien jy dooie werke?).  
Gaan dit oor jou sienswyse?, of soek jy na die WAARHEID?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dinsdag, 29 Augustus 2017

Onder wie se mag is jy?

Die term "wedergeboorte" verwys na 3 dinge:
(1)  wedergeboorte vd gelowige (deur water en Gees),
om die hoop op opstanding tot (ewige) lewe te verkry (1 Pet. 1:3);
(2) die nuwe lewe van die Christen (dood en staan op in nuwe lewe)(Kol. 2:12),
en vernuwing deur die Heilige Gees (Tit. 3:5);
(3)  die term "wedergeboorte" verwys ook na die tyd van Christus se wederkoms wanneer Hy op Sy heerlike troon sal gaan sit... (Matt. 19:28).

Die Skrif verklaar verder dat die wat WEER GEBORE is,  is "UIT GOD GEBORE"
(Joh. 3:3-8; 1 Pet. 1:23).  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ In heelwat skrifte verwys "saad" na "nageslag" (Hand. 3:25; Gal. 3:16,19,29; 1 Joh. 3:9). 'n Kind is uit die SAAD van sy ouers gebore.  Daarom is kinders ook soos hulle ouers in baie opsigte en verkry van hulle besondere karaktertrekke en talente.  'n Kind wat bv. aangeneem is, verskil van sy ouers omdat hy nie uit hulle saad gebore is nie. Alhoewel hy sekere optredes en talente kan aanleer van sy aanneem ouers, het hyself ander karaktertrekke en talente wat hy van sy bloedouers geeerf het.

Iemand wat "weer gebore" word, m.a.w. UIT GOD GEBORE WORD (die een wat dus "uit die Gees gebore" is) het GOD SE SAAD binne-in hom. (Joh 3:6 - "Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees")  (1Pe 1:23 - "want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly"). Dit is interessant om te sien hoe iemand verander wanneer hy/sy "weer gebore" word (1 Sam. 10:6) - dit is beslis die invloed van God se saad binne-in iemand.  Die wat uit God gebore word - die wat "KINDERS VAN DIE HERE" word - begin anders te "dink en sien", en anders optree - hulle begin dinge verstaan wat hulle nooit verstaan het nie, en kry oorwinning oor dinge waarmee hulle vir baie lank gesukkel het.  Net soos wat 'n kind se karaktertrekke en talente beinvloed word deur die saad van sy ouers, net so word die kind van God beinvloed deur die saad van God (deur die Gees van God), en hy verkry karaktertrekke en gawes soos die Gees aan elkeen toebedeel (1 Kor. 12:11). Die Gees VERANDER iemand en gee hom mag om dinge te doen wat hy nooit kon doen nie! http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/08/die-gees-van-god-1.html. Behalwe dat hy ons onderrig, lei Hy ons ook om te weet wat ons moet, wanneer ons dit moet doen, hoe ons dit moet doen... (Matt. 4:1; Neh. 9:20; Matt. 10:20 ens.).   Dit is duidelik te sien wie die Heilige Gees ontvang het, want die Gees van God is die GEES VAN WAARHEID (Joh. 14:17; 15:26; 16:13) - die wat die Gees vd waarheid het, luister na die waarheid en stem saam met die wat die waarheid praat! (1 Joh. 4:6).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daar is ook baie "ander" geeste in hierdie wêreld (bv. "gees van afgestorwene", gees wat waarsê", "gees van hoerery", "stomme gees" .......ens.) en enige iemand wat hierdie geeste ontvang, word deur hulle VERANDER. Kyk die invloed van onreine geeste ("duiwels"-Joh. 10:21)(wat tuiste binne-in mense soek -Matt. 12:44,45) - hoe die wat hierdie geeste binne-in hulle het somtyds abnormaal optree (Matt. 17:18; Joh. 10:20); somtyds lyk of hulle mal is; sommige buitengewoon sterk word (Mark. 5); selfs beheer verloor oor hulle eie liggame, skreeu, stuiptrekkings, skuim in die mond, gooi hulleself in die vuur ens. (Mark. 5; Luk. 4:35; Hand. 8:7). Onreine geeste kan tekens doen (deur mense), en mense beweeg of lei om iets spesifiek te doen... (Openb. 16:14). In Bybelse tye was die met onreine geeste gesien as "kranksinnig" omdat hulle baiemaal soos kranksinniges opgetree het - hulle is ook gekenmerk deur snaakse optredes soos om deure te krap en allerhande bog kwyt te raak... (1 Sam. 21:13; Joh. 10:20).  Maar natuurlik verwys die woord "gees" nie oral na bose geeste nie, want in sekere skrifte beskryf dit slegs 'n gevoel in iemand se eie gees, soos 'n "gees van jaloersheid" (Num. 5:14,30) - wat nie noodwendig beteken dat die persoon 'n onrein gees binne-in hom het nie.  En al is dit so dat sekere siektes wel deur onreine geeste veroorsaak word (Mark. 9:25; 12:22; Hand. 8:7),  moet ons verstaan dat siektes nie altyd die gevolg is van onreine geeste nie (Joh. 9:2,3) - so, ons moet versigtig wees om sommer enige snaakse optrede of siekte toe te skryf aan "ander geeste"!  https://warechristene.blogspot.co.nz/2016/12/onreine-geeste.html . Dit is duidelik dat onreine geeste wat in mense ingaan, daardie mense VERANDER (maar nie ten goede) - hierdie "duiwels" is sleg en sommige slegter as ander (Matt. 12:45), maar hulle bly nie noodwendig in iemand nie (soos bv. in geval van waar 'n gees van 'n afgestorwene in iemand bly -Lev. 20:27 -nie).  Maar hulle word somtyds geraadpleeg deur mense in wie hulle nie woon nie - iets wat natuurlik ook spesifiek deur die Here verbied word! (Deut. 18:10,11).  Wanneer 'n onreine gees in iemand bly, dan "werk hy DEUR daardie persoon.

Die met 'n onreine gees, is "onder die mag van die duiwel" (Hand. 10:38),
MAAR DIE WAT DIE GEES VAN GOD HET, IS ONDER DIE MAG VAN DIE HERE!, en word deur die Gees GELEI (Ps. 143:10; Joh. 16:13). Wanneer iemand die Heilige Gees ontvang, dan word hy deur die Here verander, en die Here werk DEUR hom.
_________________________________________________________________________________

GEDAGTE:


Christus het verklaar dat as iemand nie weer gebore word nie, m.a.w. nie gebore word uit water en Gees nie, hy nie die koninkryk van God sal sien (ken, verstaan) nie, of daar kan ingaan nie (Joh. 3:3-6).  Om die koninkryk van God te beërwe, moet jy deel wees van Sy nageslag wat slegs gebeur deur WATER en GEES (wedergeboorte). As iemand nie die Gees van Christus het nie, dan behoort hy nie aan Christus nie (en het dus nie "Sy Saad" nie)(Rom. 8:9, 14-16), en sal dus nie opgewek word in die laaste dag nie (Joh. 6:40,44,54).  Vlees en bloed kan nie die koninkryk beerwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie... (1Kor. 15:50).  Dus, vir 'n KIND van God om te kan ingaan in die Here se (fisiese) koninkryk, het hy hierdie onverganklike liggaam nodig, maar as iemand nie Sy Gees het nie, dan sal hy nie eendag opgewek word tot lewe nie - en l.w. dat die opstanding plaasvind deur die Gees van God! (Eseg. 37:14). 

(Rom 8:9)  "julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon". Maar as iemand die Gees van Christus nie het nie, dié behoort nie aan Hom nie".  DIT IS DUIDELIK TE SIEN WIE ONDER DIE MAG VAN DIE HERE IS, WANT DIT IS DIE WAT DIE GEES VAN CHRISTUS HET! - en die wat hulle deur Hom laat LEI ! 
Hulle is gehoorsaam aan Hom, en het Sy waarheid lief... 
Hulle word verander deur die vrug van die Gees en verkry gawes van die Gees...

Sondag, 27 Augustus 2017

How word ek 'n VRIEND van Jesus Christus?

Abraham was 'n VRIEND van God genoem omdat hy in God geGLO het (Jak. 2:23).

Wanneer jy in iets glo, dan het jy vertroue daarin.  As jy bv. glo in 'n spesifieke produk (vertroue daarin), dan wil jy dit nie net self gebruik nie maar ook vir ander mense daarvan vertel.  Maar as jy KENNIS het van 'n produk maar geen vertroue het daarin nie, dan gaan jy dit nie noodwendig gebruik nie en sal ook nie vir ander mense daarvan vertel nie, want jy is nog onseker oor die produk (m.a.w., jy glo nie noodwendig daarin nie). Sou jy bedreig voel deur daardie produk, sal jy definitief ander daarteen waarsku! Jou optrede wys m.a.w. of jy in die produk GLO of nie. Dieselfde gebeur met vriendskappe - ware vriendskap word gekenmerk deur vertroue. Die ware Christen wil nie stilbly oor die Here, oor Sy waarheid en die evangelie nie, want hy VERTROU die Here - hy weet wat die Here vir Hom beteken en hy wil graag vir ander ook van die Here vertel. As jy 'n VRIEND is van Christus Jesus, dan sal jy jou nie skaam vir Hom nie (want jy het vertroue in Hom). 
"Kennisse" is egter anders, want hulle weet nie noodwendig of hulle mekaar kan vertrou nie...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jesus het Sy dissispels VRIENDE genoem, want vriende deel hulle planne met mekaar (Joh 15:15). Dit is baiemaal die ding wat wys wie regtig vriende is van mekaar, want as jy iemand nie vertrou nie, dan sal jy nie jou planne met hom deel nie... Vriende deel hulle planne met mekaar want hulle weet dat hulle woorde nie teen hulle gebruik sal word nie, en hulle vertrou mekaar met hulle planne.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vriende luister ook graag na mekaar se woorde en kan vir ure gesels, of net tevrede wees die een in die ander se teenwoordigheid. Hulle uitkyk op die lewe is ook gewoonlik baie dieselfde.  Johannes die Doper, wat ook Jesus se VRIEND genoem is, het graag na Hom staan en luister:  (Joh 3:29 - "Hy wat die bruid het, is die bruidegom; maar die vriend van die bruidegom wat na hom staan en luister, verbly hom baie oor die stem van die bruidegom........") - asof hy tevrede was met "wat hy hoor". Sy ore wou dit ontvang.  Jy kan sien WIE waarlik VRIENDE is, want dit is hulle wat graag met mekaar tyd spandeer en graag met mekaar saamstem...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iets anders wat in die Bybel uitgelig word oor vriendskap is die "nederigheid" wat tussen vriende heers; die manier hoe hulle begeer om mekaar tevrede te stel:
- Jesus Christus het ook hierdie tipe vriendskap uitgebeeld tussen Hom en die wat in Hom glo: (Joh 15:14 - "Julle is my vriende as julle alles doen wat Ek julle beveel"). In ons onderdanigheid aan Hom wys ons dat ons Hom "as Vriend" wil tevrede stel en vertroue het in Sy oordeel.
- Op dieselfde wyse (as Sy "vriende") is Hy goed vir ons en verhoor ons gebede (alhoewel Hy somtyds ter wille van ons dit nie verhoor nie!)(1Jn 5:14 - "En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil").
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verder het Christus Sy lewe vir ons afgelê, 'n bewys van Sy liefde vir ons: (Joh 15:13 - "Groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee)".  Anders as vyande, is vriende bereid om hulle lewens te verloor vir mekaar, maar vyande het hulle eie lewens meer lief.  Dit was duidelik wie Jesus se vyande was - dit is hulle wat teen Hom raad gehou het (Matt. 27:1) en ander mense teen Hom gewaarsku het  - dit het gewys dat hulle Hom glad nie vertrou nie!  Hulle wou liewer vriende van die keiser wees, as vriende van Jesus (Joh. 19:12,15). Wie jy kies as vriende, wys wie dit is vir wie jy vertrou (Jak. 4:4).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEDAGTE:Vriende eer mekaar, maar waar een homself hoër ag en meester wil wees oor die ander, is daar nie vertroue nie, want die een wat homself verhoog is skaam vir die ander.  Jy sal nie jou planne maklik met 'n hoogmoedige "vriend" deel nie  Jy kan nie vertrou dat so iemand sy lewe vir jou sal aflê nie, want hy dink dat sy lewe belangriker is as joune! Jy't ook nie vrymoedigheid om hom enige iets te vra nie, want hy glo dat iets hom liewer toekom as vir jou!  Hy is dus verhewe bo jou en sien jou soos die dienskneg. 

Maar as hy inderdaad "die meester" is maar nederig, dan weet jy jy kan hom vertrou.  Meesters en diensknegte kan slegs vriende word wanneer daar vertroue is tussen hulle, en die manier om iemand se vertroue te wen, is deur nederig te wees (Luk. 14:10,11) As jy dan nou die Here en Meester, Jesus Christus (wat self vir ons die vb. gestel het van wat dit is om jouself te verneder-Joh. 13:14-17; Matt. 20:26-28...) as Vriend wil KEN, dan moet jy ten eerste jouself VERNEDER voor Hom. Hy het dit alreeds vir jou gedoen!, en het Homself verneder deur mens te word om tyd met ons te spandeer en Sy lewe vir ons te gee.  Hierdeur het Hy gewys dat jy Hom kan vertrou en dat Hy jou vriend wil wees! As jy Sy VRIEND wil wees, dan moet jy ook jouself verneder voor Hom.  Jou vriendskap met Hom sal ook gou bewys word deur jou begeerte om tyd met Hom te spandeer en hoeveel jy met Hom saamstem. Maar as jy as Christen dink dat jy weet beter as Hy en jou vir Hom skaam, jou eie leerstellings hoër ag as Sy waarheid, m.a.w. Hom bedrieg of Sy waarheid verdraai (Jer. 9:5) en nie bereid is om jou lewe te verloor ter wille van Hom niedan maak jy jouself reg vir 'n val (Matt. 23:12) -  wat dan ook 'n bewys is dat jy Hom nie VERTROU nie, ten spyte daarvan dat Hy alreeds Sy vriendskap aan jou bewys het... 

Hoe sien jy die Here Jesus Christus?  
Sien jy Hom as Vriend?
- Jou bereidheid om jou lewe op te gee (lewe verloor) ter wille van Hom, wys of jy Hom sien as VRIEND.
- Jou onderdanigheid aan Hom en aan Sy woorde, wys of jy Hom sien as VRIEND.
- Jou begeerte om tyd met Hom te spandeer, wys of jy Hom sien as VRIEND.

Jou geloof en vertroue in Christus Jesus sal bewys of jy 'n VRIEND is van Hom. 
_________________________________________________________________________________
http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2016/06/vriend-of-vyand.html

Dinsdag, 22 Augustus 2017

Wat doen jy met die "besittings" wat die Here aan jou toevertrou?

In Matt. 25:35,36 verduidelik die Here Jesus dat "om barmhartig" te wees beteken dat ons kos gee vir die wat honger is, iets te drinke vir die wat dors het, herberg gee vir die vreemdeling, klere vir die een wat naak is, besoek die een wat siek is en in die gevangenis...  In konteks kan hierdie gelykenis vgl. word met die gelykenis in die verse vooraf (Matt. 25:14-30) van DIE MAN WAT OP REIS GAAN EN SY DIENSKNEGTE ROEP EN AAN HULLE SY BESITTINGS TOEVERTROU.  Wat ons uit hierdie gelykenis leer is dat Christus (die "man wat op reis" gegaan het) Sy besittings aan Sy diensknegte toevertrou - en Hy deel vir elkeen "besittings" uit... "Besittings" verwys nie noodwendig net na letterlike besittings nie, maar ons leer uit ander skrifte dat dit ook kan verwys na werke of gawes of geld ens. Die vraag is nou hoe elkeen met hierdie "besittings" te werk gaan?, want wanneer Christus TERUGKOM (wanneer "die man op reis" terugkom), dan sal elke dienskneg geoordeel word op wat hy met dit gedoen het wat die Here aan hom toevertrou het...  Maak nie saak hoe min iemand ontvang, of hoe baie hy ontvang nie, die vraag is: "wat doen hy met dit wat hy ontvang"? (Luk. 19:12-27).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vgl. dit gerus met ander skrifte oor hierdie onderwerp, bv. Gal. 6:9,10 waarin ons beveel word om aan alle mense goed te doen, gelowiges sowel ongelowiges (maar eerste aan die gelowiges)...(http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/03/wat-moet-die-christen-se-persepsie-wees.html). Kyk ook Christus se woorde in: Luk 6:36 - "Wees dan barmhartig, soos julle Vader ook barmhartig is" - in konteks het Hy hier bedoel dat ons goed moet wees vir alle mense, selfs ons vyande.  L.w. dat dit wat die Here aan Sy diensknegte toevertrou, steeds aan Hom behoort, en jy as dienskneg moet dit "reg gebruik", bv. o.a. aanwend vir barmhartigheid.  Sommige verstaan dit verkeerd en dink dat as die Here vir hulle seën met "besittings", bv. 'n spesifieke gawe van die Gees gee, dit is omdat hulle belangriker is as ander mense (??) en gebruik dan die gawe volgens eie wil en vir eie eer (Matt. 7:22).  Ander word geseën met geld en reken dat hulle meer geld ontvang omdat dit hulle eerder toekom as vir iemand anders (??), en hou al die geld vir hulleself en leef in rykdom terwyl ander broers en susters sukkel om te oorleef (Matt. 6:24). Ander word geseën met die vermoë om spesifieke werke te doen,  maar kyk neer op die wat dit nie kan doen nie (1 Kor. 1:26-29; Ef. 4:1-4). Ander word geseën met baie besittings, maar hou hulle oë toe vir die in nood en vergader meer en meer "skatte"... (Luk. 12:15-21; Jak. 5:3).  Elkeen van ons moet ag gee op Jesus se woorde en verstaan dat hierdie 'n belangrike saak is vir Hom. Natuurlik beteken dit nou nie dat ons mekaar loop en voorskryf wat ons dink elkeen veronderstel is om met sy geld of besittings of werk of gawes te doen nie! (Matt. 14:1-8), want elkeen moet self die Here raadpleeg en doen wat hy ookal weet die Gees hom lei om te doen.  As ons gehoorsaam is aan die Gees, dan sal ons outomaties barmhartigheid doen sonder dat die linkerhand weet wat die regterhand doen. En as ons verstaan dat dit wat die Here aan ons toevertrou steeds aan Hom behoort en nie aan ons nie, dan sal ons ag gee op die stem van die Gees. Toe deur die Heilige Gees te kenne gegee is dat 'n hongersnood oppad is, het die dissipels besluit dat iedereen van hulle na sy vermoë iets sou stuur tot versorging van die broeders wat in Judéa woon (Hand. 11:29). Toe die Gees vir sekere gelowiges uitwys dat die daaglikse versorging vd weduwees in die gemeente oorgesien is, is daar manne gekies (vol vd Heilige Gees en wysheid) om hierdie bediening te vervul.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wil jy iets vir die Here doen? - (Mat 25:40b - "......... vir sover julle dit gedoen het aan een van die geringstes van hierdie broeders van My, het julle dit aan My gedoen").Ons verstaan miskien hierdie goed wanneer dit kom by barmhartigheid t.o.v. fisiese dinge soos kos gee vir die maag, maar verstaan ons dat "om barmhartig te wees" uit gehoorsaamheid aan die Gees nie net gaan oor die fisiese nie, maar ook oor die geestelike? (m.a.w. jy ONTVANG kwytskelding, maar gaan jy ook ander kwytskeld?).
_________________________________________________________________________________

GEDAGTE:


Die gelowige se "werke" (m.a.w., wat hy doen met die "besittings" wat aan hom toevertrou is) moet gesien word as 'n teken van geloof en moet geskied uit gehoorsaamheid aan die Here.  As iemand bely dat hy geloof het maar sy werke getuig van iets anders, dan kan so 'n geloof hom nie red nie - Jak. 2:14-16 - "Wat baat dit, my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie? Dié geloof kan hom tog nie red nie?  As daar nou ‘n broeder of suster naak is en aan die daaglikse voedsel gebrek het, en een uit julle sou vir hulle sê: Gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar julle gee hulle nie wat vir die liggaam nodig is nie—wat baat dit?". Die eerste Christene het op 'n stadium alles gemeenskaplik besit, eiendomme en besittings verkoop en die opbrings tussen almal verdeel... (Hand. 2:44,45; 4:35) - hierdie drastiese optrede was in opdrag van die Gees (Hand. 5:3), en dit beteken nie dat dit altyd op hierdie manier gedoen was nie want wat hulle ookal doen met dit wat hulle ontvang, sou moes wees soos die Gees hulle lei, nie wat hulle WIL doen nie, maar wat DIE GEES WIL doen.  Hulle het die belangrikheid van barmhartigheid verstaan en verstaan dat dit geskied uit GEHOORSAAMHEID AAN DIE GEES (wat Hy ookal wil doen, en hoe Hy dit wil doen). Dit is 'n fout as ons dink dat die Here ons seën om te doen wat ons wil met dit wat Hy aan ons toevertrou - so 'n dienskneg se manier van dink is verkeerd en hy dink dat dit wat die Here aan hom gee, aan hom behoort, maar die waarheid is: "dit behoort aan die Here"! (Luk 17:33 - "Elkeen wat probeer om sy lewe te red, sal dit verloor; en elkeen wat dit verloor, sal dit behou")http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2014/07/wat-jy-opgee-in-hierdie-lewe-sal-jy-wen.html.


Die eerste Christene het duidelik verstaan dat alles wat hulle het nie werklik HULLE EIE is nie, maar eintlik aan die Here behoort - en hulle is aangestel en geseën met hierdie "besittings" met die doel om dit te gebruik om Sy wil uit te voer.  Vgl. dit gerus met Luk 16:12 - "En as julle nie getrou was in ‘n ander se goed nie, wie sal aan julle jul eie gee?". As ons nie getrou was IN DIE HERE SE GOED nie, hoe sal ons eendag ons eie kry?
_________________________________________________________________________________

Donderdag, 10 Augustus 2017

Waarna verwys "die sleutel van Dawid"?

Daar is slegs 2 skrifte in die Bybel wat na "die sleutel van Dawid" verwys:
-Jes. 22:22 - "En Ek sal die sleutel van die huis van Dawid op sy skouer lê; en hy sal oopmaak, en niemand sal sluit nie; en hy sal sluit, en niemand sal oopmaak nie". 
-Openb. 3:7 - "En skryf aan die engel van die gemeente in Filadelfía: Dít sê die Heilige, die Waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en Hy sluit en niemand maak oop nie". 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dit is duidelik dat daar 'n verband is tussen hierdie twee skrifte, en soortgelyke spraak word in beide gebruik. Om te verstaan waarna Christus verwys het in Openb. 3:7 (in Sy brief aan die gemeente van Filadelfia waarin Hy verklaar dat HY die sleutel van Dawid het) moet ons natuurlik na die konteks van Jes. 22 gaan kyk.  "Sebna" was 'n bestuurder wat oor die paleis (van Dawid) aangestel was. In sy pos as bestuurder, het hy die mag en outiriteit gehad om oop te maak en toe te sluit, m.a.w. hy het die sleutel (van die huis van Dawid) gedra. Maar die Here was nie tevrede met Sebna nie!, en het die pos van hom weggeneem en aan 'n ander gegee... (nl. aan Éljakim - Jes. 36:3). Wat dit beteken is dat die mag en outoriteit wat Sebna gedra het, van hom weggeneem is en aan 'n ander gegee is, m.a.w. "die sleutel van Dawid" is van hom weggeneem en aan 'n ander gegee.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GEDAGTE:


Ons kan dus opsom deur te sê dat die persoon wat die mag en outoriteit het ook die een is wat in besit is van die sleutel van Dawid!  Christus Jesus het die sleutel van Dawid - Hy is die Een met die mag en outoriteit om toe te sluit of oop te maak (http://warechristene.blogspot.co.nz/2015/03/die-koninklike-geslag-uit-die-stam-van.html).  In Openb. 3:7 gebruik Hy hierdie beeldspraak met die doel om 'n ander belangrike punt te maak:  (Openb. 3:7,8 - "En skryf aan die engel van die gemeente in Filadelfía: Dít sê die Heilige, die Waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en Hy sluit en niemand maak oop nie:  Ek ken jou werke. Kyk, Ek het voor jou ‘n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my Naam nie verloën nie").  Hiermee verklaar Hy dat Hy die mag het om die deur vir iemand te sluit, of om dit oop te maak... Hierdie feit is nogal iets wat in sekere gelykenisse ook aangehaal word - kyk bv. die gelykenis van die 10 (diens)maagde (Matt. 25:1-13), waar Jesus Christus die deur sluit sodat 5 van hulle nie kan ingaan nie.

Wanneer ons die brief aan die gemeente van Filadelfia lees, sal ons ook vind dat Hy hulle verder wil BEWAAR in 'n spesifieke "uur", die "uur van beproewing (versoeking) wat oor die wêreld kom" (nie noodwendig dat hulle dit sal vryspring nie, maar as hulle daardeur gaan, sal Hy hulle die krag en oorwinning gee om vas te staan). Ons moet natuurlik verstaan wat met die woord "beproewing" bedoel word (http://warechristene.blogspot.co.nz/2013/08/bewaar-in-die-uur-van-beproewing.html), en verstaan watter gevolge dit op iemand kan he, en sal dan ook verstaan hoekom die Here hulle wil bewaar in daardie "uur" (http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/08/die-uur-van-beproewing-wat-oor-die-hele.html). Hy het die deur vir hulle oopgemaak, en Hy sal nie toelaat dat daardie tydperk van beproewing hulle beinvloed sodat die deur vir hulle gesluit word nie - m.a.w., niemand sal die deur vir hulle kan sluit nie! Nou ons weet goed dat dit in tye van versoeking/beproewing is wat baie AFVAL, maar die Here besluit watter deure gesluit word en watter oop bly, en Hy kyk na die hart.  Baie wat deur die uur van beproewing gaan, sal vind dat die deur vir hulle gesluit is wanneer Christus terugkom omdat hulle nie GEREED was nie - moontlik omdat hulle afgeval het in die tyd van beproewing... (m.a.w., hulle het nie soos hierdie gemeente 'n "geopende deur" nie).  Dus, nie alle Christene sal noodwendig deur die "uur van beproewing" gaan nie, of meer presies, as hulle daardeur gaan, sal hulle "opgepas" word sodat hulle nie "val" nie. Ons moet natuurlik nou nie dink dat dit bedoel dat die wat 'n geopende deur het glad nie verdruk gaan word nie! - nee, want dit is duidelik dat die gemeente van Filadelfia weet wat dit is om te ly terwille van die woord... (v.8,10). Die uur van beproewing gaan oor "om getoets te word".  Die woord "beproewing" beteken nie "verdrukking" nie; alhoewel beproewing (om getoets te word) daartoe kan lei dat iemand moontlik verdruk word as gevolg van die feit dat hy nie afgeval het in tyd van beproewing nie... 

(Luk 13:23)  Toe sê iemand vir Hom: Here, is die wat gered word, min? En Hy antwoord hulle:
(Luk 13:24)  Stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie, sê Ek vir julle, sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie.
(Luk 13:25)  Wanneer die eienaar van die huis opgestaan en die deur gesluit het, en julle begin buitekant te staan en aan die deur te klop en te sê: Here, Here, maak vir ons oop—sal Hy antwoord en vir julle sê: Ek ken julle nie waar julle vandaan is nie.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Donderdag, 27 Julie 2017

Die Here se wingerd

In Mark. 12:1-12 ("in die gelykenis van 'n Man wat 'n wingerd geplant het en dit aan landbouers uitverhuur het terwyl Hy op reis gaan"), gebruik Christus 'n soort beeldspraak wat tog nie onbekend was by die volk nie.  Hulle het goed verstaan waarna die woord "wingerd" in die gelykenis verwys, want in Jes. 5 word die huis van Israel voorgestel as "die Here se WINGERD" - (Jes. 5:7 - "Want die wingerd van die HERE van die leërskare is die huis van Israel, ...........................").
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die begrip "huis van Israel" verwys na "die volk van God, die stamme van Israel" (Eks. 16:31; 40:38; Hebr. 8:10; Hand. 2:36; Jes. 5:13; Matt. 10:16; 15:24), maar dit verwys ook na die land waarin die volk woon, en na Jerusalem (Jes. 5:3,5,6). Ons kan miskien ook hierdie WINGERD (die heilige land en Jerusalem, met sy landbouers) sien as beeldspraak vir "koninkryk van God" (Eks. 19:6), en die landbouers, die "kinders vd koninkryk" (Matt. 8:12). Die WINGERD word deur die Vader geplant  - (vgl. Mark. 12:1 met Jes. 5:1,2 - "'n heining daarom gesit, 'n parskuip gegrawe en 'n wagtoring gebou"....-vgl. met Jes. 5:2). Die Man gaan dan op reis en verhuur die wingerd (huis van Israel / "koninkryk van God") aan landbouers (kinders van Israel / "kinders van die koninkryk")... Die landbouers geniet die vrug van die aarde, maar skuld natuurlik vir die Man wat die wingerd geplant het uit die vrug vd wingerd!, want na regte is dit wat hulle het nie hulle eie nie, maar hulle is eintlik besig om na die Man se goed om te sien. Om hierdie "vrug te oes", stuur die Man (die Vader) diensknegte uit. Ons moet dus verstaan wat dit beteken as die diensknegte uitgestuur word en hoe iemand se vrug geoes word...  Daar is verskillende "oeste" in die Skrif, maar in hierdie geval van oes word diensknegte uitgestuur om die Here se wil bekend te maak, die waarheid te bring en die evangelie te verkondig en terwyl hulle dit doen, word DIE VRUG GEOES, want die manier hoe elkeen HOOR, sal wys hoedaning hulle  vrug  is en wat hulle het om te gee (m.a.w. "wat het hulle gedoen met dit wat aan hulle toevertrou is?").  Vgl. hierdie gerus met die gelykenis in Luk. 19:11-27, van hoe Christus Jesus weggaan om Sy koninskap te ontvang en daarna sal terugkom - maar terwyl Hy weg is, gee Hy vir Sy diensknegte elk ponde waarmee hulle moet handel dryf, en wanneer Hy terugkom sal Hy kyk wat elkeen met daardie ponde gedoen het!  Op dieselfde wyse wat die Vader " 'n wingerd geplant het" (en weggegaan het en landbouers aangestel het), "saai Christus landbouers in die wingerd", nl. dat Hy ons soos "goeie saad" in die land saai (Mat 13:24) - en l.w. dat die saailand hier vgl. word met die wêreld, en die goeie saad die "kinders van die koninkryk" (Matt. 13:38).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
As die kinders vd koninkryk nalaat om die Een wat die wingerd geplant het te dien en respekteer (bv. die eerste gebod breek), en die wingerd misbruik deur dit te gebruik vir eie eer en selfsug en die barmhartigheid nalaat (bv. die tweede gebod breek), dan is die vrug wat van hulle geoes word, nie goeie vrug nie, en daar sal dan geen vrug wees wanneer die Man diensknegte uitstuur, of self kom om dit te oes nie!  En dit is inderdaad wat gebeur het toe Christus die eerste keer gekom het, want toe Hy kom om die vrug te oes, toe vind Hy dat baie van die landbouers slegte vrug dra, en dus geen goeie vrug nie (of nie die nodige goeie vrug nie)! Hy verwys hierna in Mark. 12:10, want toe die landbouers opgeroep word tot bekering (deur Johannes die doper en deur Christus), en die waarheid en die evangelie deur Christus Jesus aan hulle verkondig word, het hulle hul verhard daarteen en gewys watter soort vrug hulle dra. Vgl. hierdie gerus ook met die beeldspraak in Jes. 5 waar die Here 'n druiwe-oes verwag, maar die "wingerd" wilde-druiwe voortgebring het ! (Jes. 5:2 - "En Hy het dit omgespit en die klippe daar uitgehaal en dit beplant met edel wingerdstokke; en Hy het ‘n toring daar binne-in gebou en ook ‘n parskuip daarin uitgekap; en Hy het verwag dat dit druiwe sou dra, maar dit het wilde druiwe voortgebring").  Die uiteinde was dat die muur gebreek is, die land vertrap en dit is 'n wildernis gemaak is... (Jes. 5:5,6).
Ons leer uit Jes. 5 wat die dinge is wat die toestand van hulle vrug veroorsaak het:
 - hulle was bv. selfsugtig, en die "grotes en mooies" het verkeerd gewerk met dit wat die Here aan hulle toevertrou het, en het in plaas van om barmhartigheid te betoon en die armes te help en aan hulle grond te gee, liewer gekyk hoeveel grond hulle vir hulleself kan bymekaarmaak! (Jes. 5:8).  Hulle was dus ONBARMHARTIG.  Hulle was RYK in die verkeerde dinge!  In plaas van om ryk te wees in die Here, was hulle verstik deur die rykdom en die sorge en die genietinge van die lewe (Jes. 5:11,12) - vgl. dit gerus met die 3de groep in die gelykenis vd saaier (Luk. 8:14), waarin die uiteinde van so iemand is dat hy GEEN RYP VRUG DRA NIE, of hy word ONVRUGBAAR (Matt. 13:22). 'n Volk wat hulle so gedra word genoem " 'n volk sonder kennis!" (Jes. 5:13);  hoogmoedig (v.15), eiewys (v.21), laat nie geregtigheid geskied nie, maar onderdruk die regverdige (v.23), noem sleg goed, en goed sleg (v.20)....   Met die oes was gekyk wat hulle gedoen het met die besittings, geld, werke, krag ens. wat die Here aan hulle toevertrou het, en dit is gevind dat meeste van die landbouers selfsugtig daarmee gewerk het, staatgemaak het op hulle eie insig, hulleself hoër geag het en armes en geregtiges onderdruk het -  in so 'n mate dat hulle selfs die waarheid verdraai het deur goed sleg te noem en sleg goed!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ons kan 'n paar interessante dinge leer oor die begrip "wingerd" aangaande die heilige land en heilige volk (wat ook sekerlik soos beeldspraak gebruik kan word vir DIE KONINKRYK VAN GOD"):
-  Net soos die volk nie toegelaat was om twee soorte saad in een WINGERD te saai nie (Deut. 22:9), net so sal die saad wat nie deur die Vader in Sy koninkryk gesaai is nie (m.a.w., die wat nie deur die Vader geplant is nie, maar deur die duiwel gesaai is)(Matt. 15:30; Mark. 13:27,28,38,39), eendag ontwortel word (vgl. dit met die tema van die koring en die onkruid).
-  Die volk was ook beveel dat hulle die land 6 jaar mag saai en WINGERD snoei en opbrings daarvan versamel, maar in die 7de jaar moes dit vir die land volkome rus wees! ('n SABBAT vir die Here)(Lev. 25:3-5).  Dan mag hulle nie gesaai het nie en ook nie snoei nie, en dit wat opgaan, nie afoes nie - en die opbrings vd sabbat vd land sou almal se voedsel wees... Dit is om hierdie rede waarom geleerdes die koms van Christus Jesus verwag wanneer die aarde 6000 jaar oud is (wat wel nou die geval is). Daar is 'n SABBATSRUS belowe vir die volk van God! (...m.a.w., die 1000 jaar wat volg op die 6000 jaar?)(http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/06/die-sabbat.html) maar nie almal sal ingaan in hierdie "sabbatsrus" nie! (http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/05/in-sy-rus-ingaan.html).
-  Die volk was ook verder beveel dat hulle nie hulle WINGERDE skoon moet afoes nie en ook nie die trossies wat van die wingerd val moes versamel nie, maar dit moes laat oorbly vir die arme en die vreemdeling (Lev. 19:10). Op dieselfde wyse voorsien die Here vir Sy kinders besittings, geld, krag, werke, gawes en bedieninge in hierdie (geestelike) koninkryk van God, en verwag natuurlik dat hulle nie alles vir hulleself hou nie, maar barmhartig wees en deel wat hulle ontvang (http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2017/07/die-koninkryk-vd-hemele-is-soos-n_1.html).  As ons nie hierin getrou is nie, m.a.w. getrou is in "Sy goed" wat Hy aan ons toevertrou (soos die Vader Sy wingerd aan die landbouers toevertrou) nie, dan sal ons nie ons eie kan erf nie! (Luk. 16:12).  Wat doen ons met die besittings, geld, krag ,werk... wat Hy aan ons toevertrou? Gee ons om vir die wingerd?  (Matt. 10:32,33).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEDAGTE:

Met hierdie tipe van Ou Testamentiese beeldspraak, het die dissipels ("diensknegte") goed verstaan wat Jesus bedoel het toe Hy hulle uitgestuur het met die woorde:  (Luk 10:2 - "............ Die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes dat Hy arbeiders in sy oes uitstuur"). Toe Christus die eerste keer gekom het, het Hy o.a. gekom om van die vrug vd wingerd te ontvang - so dus, uiteindelik, soos in die gelykenis, het die Vader Sy ERFGENAAM, nl. Sy SEUN gestuur (en hulle het Hom doodgemaak...Mark. 12:7,8). Die manier hoe hulle ge"HOOR" het (http://warechristene.blogspot.co.nz/p/die-waarheid.html), het gewys hoe hulle VRUG lyk!  Die een wat die waarheid en evangelie hoor maar nie daarop ag gee nie of homself daarteen verhard, wys dat hy nie goeie vrug dra nie (vgl. hierdie met die gelykenis van die saaier, waarin die klem lê op hoe elkeen HOOR).  Christus het verskeie male dieselfde soort beeldspraak gebruik soos in Mark. 12:1-12 en deur gelykenisse geleer dat ons soos saad in die wêreld gesaai word OM VRUG TE DRA (http://warechristene.blogspot.co.nz/p/blog-page.html).  Dit is slegs die wat vrug dra wat sal ingaan in die (fisiese) koninkryk van God (die "sabbatsrus" wat vir die volk van God belowe is);  maar die wat nie vrug dra nie, sal uitgekap word... (Joh. 15:2; Matt. 3:10; 13:7-9; Hebr. 6:7,8).

Die Vader saai die saad in hierdie wingerd, nl. in die (geestelike) koninkryk van God (m.a.w., dit verwys na die wat geroep word) - en dit is veral wat van belang is in bg. gelykenis, want die landbouers (die "geroepenes") wat geen of nie die nodige vrug dra nie, maar hulle eie wette maak en alles wat hulle uit die wingerd ontvang vir hulleself hou, verwys na die ONGEHOORSAME en ONGELOWIGE landbouers (die selfsugtiges, onbarmhartiges, eiewyses ens.).  In die gelykenis word hulle (sommige landbouers uit die huis van Israel) OMGEBRING EN DIE WINGERD AAN ANDER GEGEE !, omdat hulle nie goeie vrug gedra het nie (Luk. 3:7-9; Rom. 11; Matt. 21:41).  Dit beteken nie dat die kinders van Israel nie meer uitverkies is nie, maar eerder dat die ongehoorsames en ongelowiges ontwortel is/word (Matt. 5:13) om plek te maak vir gehoorsames en gelowiges uit ander volke wat wel vrug sal dra (Joh. 15:2)(en hulle word dus deel van die "kinders van Abraham"-Gal. 3:7). Toe Christus die eerste keer gekom het is die opdrag tot bekering, en die boodskap van waarheid en evangelie eerste aan die "huis van Israel" gedeel (Matt. 10:6), en deur hierdie "oes" is hulle "vrug" beoordeel. Die ongehoorsame en ongelowige takke (die wat nie gehoorsaam is aan Christus Jesus nie, en die wat nie ag gee op die waarheid nie) is afgebreek (Rom. 11), en die Here is huidiglik besig om vir Hom 'n volk te versamel uit alle stamme, nasies, volke, tale van die aarde, mense wat eendag saam met die erfgenaam (Christus Jesus), die WINGERD (die "fisiese" koninkryk van God) op aarde gaan beerwe.   In hierdie sin verwys die wingerd nie meer net na 'n spesifieke land en volk nie, maar na die wêreld en na "die kinders van die (geestelike) koninkryk".  Maar as die landbouers/geroepenes geen vrug dra nie, of nie die nodige vrug dra nie, dus slegte vrug dra, sal hulle ontwortel word... Die uiteinde van landbouers (kinders vd koninkryk) wat wetend in opstand kom teen die waarheid en evangelie (wat deur die diensknegte gebring word), en deur hulle dade bewys dat hulle nie regtig die Here dien nie maar eerder hulleself, sal ontwortel word;  en dit is inderdaad wat gebeur het met die ongelowige en ongehoorsame kinders van Israel (Matt. 21:40-41). Paulus waarsku die Christene in die gemeente van Romeine dat as God nie eens die natuurlike takke wat ONGELOWIG was gespaar het nie, hulle nie hoogmoedig moet wees en dink dat Hy nie dieselfde ook met hulle sal doen as hulle ongelowig is nie! (Rom 11:21).

Daarom sal met die wederkoms skeiding gemaak word tussen die koring (ware Christene) en die onkruid (voorgee-Christene), maar ook tussen die koring (ware Christene) en die kaf (die wat lyk soos Christene, maar geen of nie die nodige vrug dra nie).  Die VRUG wat elkeen dra sal wel bepaal wat uiteindelik met hulle gebeur!, en sal bepaal of hulle saam met die Erfgeneem gaan erf! Nie almal wat geroep word sal ingaan in die koninkryk van God nie.  Die manier hoe iemand 'HOOR" (Luk. 6:46-49) is dus 'n bewys van watter soort vrug elkeen dra, en is ook 'n bewys van of iemand opreg is, of vals (Matt. 7:15-29).
_________________________________________________________________________________
(Mar 13:33)  Pas op, waak en bid, want julle weet nie wanneer die tyd daar is nie.
(Mar 13:34)  Dit is soos ‘n man wat op reis is, wat sy huis agtergelaat en sy diensknegte volmag gegee het, en vir elkeen sy werk, en aan die deurwagter bevel gegee het om te waak.
(Mar 13:35)  Waak dan, want julle weet nie wanneer die eienaar van die huis kom nie: in die aand of middernag of met die haangekraai of vroeg in die môre nie;
(Mar 13:36)  dat hy nie miskien skielik kom en julle aan die slaap vind nie.

_________________________________________________________________________________