Woensdag, 12 April 2017

Wat beteken dit om 'n "rein of suiwer hart" te he?

Die met REIN harte word gesien as "salig", want hulle sal vir God sien (Matt. 5:8). Koning Dawid het ook die belangrikheid van 'n rein of suiwer hart verstaan, en het gebid dat die Here 'n rein hart in hom sal skep ...(Ps. 51:10).  Hierdie "besnydenis van die hart" is egter nie alleenlik iets wat net deur die Here in die gelowige gedoen word (soos baie glo) nie, maar is ook iets wat die Here van elke gelowige verwag om self te doen................................................................................................................................. Dit is interessant om te sien hoe die tema van "suiwer hart" aansluit by die tema van die "besnydenis" (vd hart).  Die tema van " die besnydenis" gaan nie net oor die "besnydenis van die vlees" (vleeslike besnydenis) nie, maar gaan ook oor (en veral oor) die BESNYDENIS VAN DIE HART! (Eseg. 44:9...). Die vleeslike besnydenis was wel 'n teken van die ou verbond, maar ONGEHOORSAMES was steeds gesien as onbesnedes al was hulle ook vleeslik besny! (Jer. 9:25...). Ook in die N.T. word die ONGEHOORSAMES en die wat die Heilige Gees weerstaan, voorgestel as die "wie se harte en ore nie besny is nie" (Hand. 7:51, Matt. 13:15, Hand. 28:27)In verskeie ander skrifte verwys 'n "onbesnede hart" veral na die wat (alhoewel "kinders van God")(en sommiges wat ook vleeslik besny was!) stap in sonde en ongehoorsaam is aan die Here (m.a.w. dit verwys na die ongehoorsame gelowiges, die wat die ongeregtigheid liefhet - Lev. 26:41; Eseg. 44:90), en "die wie se harte VERKEERD is" (Jer. 9:26) en gewentens besoedel (1 Kor. 8:7...)-soos die wyse wat hom beroem op sy wysheid, -of die sterke wat hom beroem op sy sterkte, -of die ryke op sy rykdom... (Jer. 9:23)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-  Die Bybel leer vir ons hoe ons ons eie harte kan ondersoek om te sien of dit suiwer / rein is, of besoedel / onrein is.  Daar is bepaalde kenmerke wat bv. die met rein harte beskryf, soos dat die met rein (skoon/suiwer) harte ook die is wat die Here vrees (Ps. 19:9, en vgl. met Hand. 10:35).  Die wat NIE die Here vrees nie (bv. die wat "eie wil" bo die Here se wil kies, of nie bereid is om lewe te verloor ter wille van die Here nie...) se harte is nie suiwer nie. 

-  Verder is dit ook elkeen se eie WOORDE wat getuig wat in sy binneste aangaan (Spr. 15:26). Christus het ook hierdie feit bevestig in Matt. 12:34.  Dit wat die mens "praat" wys of sy/haar hart REIN (skoon), of ONREIN (besoedel) is - "want uit die oorvloed vd hart praat die mond..." Die begrip "suiwer" of rein hart verwys na die wat "skoon" van hart is (Ps. 51:10). Bv., die Here se woorde is altyd REIN ("skoon" - nie besmet nie)(Ps. 12:6), want in Hom is niks onrein nie, maar die wat valse leerstellings verkondig se woorde is BESMET en dit wys wat in hulle harte aangaan en dat hulle harte onrein is...


-  Selfs dit wat iemand dink (m.a.w. soos watter gedagtes hy koester of dit wat hy bedink), wys of sy hart suiwer is of nie!  Dit wat uit die hart uit kom, kan dus iemand BESOEDEL (sou die hart onrein wees). Christus het geleer dat dit nie dit is wat ingaan in die liggaam wat iemand besoedel niemaar dit wat uit die hart uit kom (Mark. 7:21; Matt. 15:19);  m.a.w., soos iemand wat onrein (besoedel) word DEUR SY GEDAGTES- Mat 5:28 - "Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ‘n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het" -  In hierdie geval is die persoon wat "in sy hart egbreuk pleeg", se hart NIE SUIWER nie. Dit is dus wat hy "in sy hart bedink" (in sy hart doen of bedink om te doen) wat hom onrein maak.  Net soos wat die fisiese daad van sonde die liggaam onrein maak, so kan sondige gedagtes en verkeerde of nie-opregte bedoelinge iemand ook onrein maak. Mense se begeerlikhede, in geval van dinge wat ons nie moet begeer nie, kan veroorsaak dat hulle deur die kwaad versoek word (Jak. 1:13,14).  Hierdie soort begeerlikhede of gedagtes baar sonde as dit ontvang word! (Jak. 1:15), en het tot gevolg dat iemand onrein word daardeur.  Elke Christen word geroep tot HEILIGMAKING! (1 Thess. 4:7)(m.a.w., nie geroep tot onreinheid nie, maar geroep om hom/haarself af te sonder vir die Here).  

(1)  Deels is die besnydenis van die hart iets wat die Here self doen in die gelowige (Deut. 30:6)(wedergeboorte - Sy saad...)
(2)  maar deels is dit ook iets wat van elke gelowige verwag word in die sin van dat elke Christen sy/haar eie lewenswandel moet heilig (afsonder) vir die Here (1 Pet. 1:15) - m.a.w., daar word ook van elke gelowige verwag om sy/haar eie "hart te besny" (Deut. 10:16) http://warechristenedagstukkies.blogspot.co.nz/2015/10/die-godsaligheid.html.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Onreinheid is een van die "werke van die vlees" (Gal. 5:19).  Die begrip "onrein" word in verskillende kontekste in die Skrif gebruik, en ons moet besef dat "om onrein te wees", nie altyd beteken dat iemand sondig is nie!; alhoewel, in meeste kontekste van die N.T. verwys die woord "onrein" veral na die wat besoedel is van SONDE, hetsy deur: 
(1)  fisiese sonde (waardeur die liggaam besoedel word-Jak. 3:6; Kol. 2:11; Jak. 5:3; 1 Pet. 4:6; Gal. 5:19,24; 6:8;  Hebr. 9:13...), OF 
(2)  deur bedoeling, gedagtes, begeertes en oorlegginge van die hart (waardeur die gewete besoedel word-1 Kor. 8:7; Tit. 1:15; 1 Pet. 3:21), (en waardeur die hart besoedel word- 1 Joh. 3:17,20,21; 2 Pet. 2:14; Jak. 3:14; Openb. 18:7; Jak. 1:26; Hebr. 3:10,12; 1 Tim. 1:5; 2 Tim. 2:22; Ef. 4:18; 1 Kor. 7:37; Rom. 10:6...). 

M.a.w., die vraag wat elkeen moet vra is, wat in sy hart aangaan?  'n Interessante vb. is die van Mark. 10:17-23 van die persoon wat kom navraag doen het oor die ontvang van die ewige lewe...  In die betrokke gedeelte wys Jesus vir hom wat in sy hart aangaan en wys hom dat hy te geheg is aan sy besittings. Hy het gedink dat hy die eerste gebod nakom, maar hy het nie want die begeertes van sy hart het iets anders gewys. ELKE CHRISTEN MOET SEKER MAAK DAT HY OOK SELF SY HART BESNY DEUR AG TE GEE OP DIE OORLEGGINGE, BEGEERTES EN GEDAGTES VAN SY HART. As iemand bv. gedagtes van sonde koester, dan is dit dit wat in sy hart aangaan (Hebr. 4:12). In Ps. 24:3,4 word "suiwer hart" beskryf as die een wat nie sy siel ophef tot nietigheid nie en nie vals sweer nie;  maar die wat hulle verontreinig deur die BEGEERTE van nietighede, se harte word besoedel.  Die wat bv. vals sweer, se harte getuig van iets anders as wat hulle verklaar - alhoewel hulle voorgee hulle bedoel dit wat hulle verklaar, is hulle harte besig om te lieg - hulle harte is m.a.w. nie opreg of suiwer nie. Jakobus raak ook hierdie onderwerp aan in Jak. 4:8b - ".......suiwer die harte, julle dubbelhartighes!".  En l.w., hier geskryf aan Christene en in konteks met die wie se BEGEERTE is om vriende van die wêreld te wees - hulle is dubbelhartig en wil beide die Here en die wêreld dien.  Paulus leer vir ons in 2 Kor. 10:4,5 dat die wapens van ons stryd nie vleeslik is nie...., maar, Wat is hierdie wapens?, en hoe word hierdie vestings neergewerp?  Die "Wapens" wat hier genoem word is o.a. dat ons:
-  planne (gedagtes) en skanse (soos mure) wat opgewerp word teen die kennis van God, moet verbreek;  (1 Kor. 1:27; 3:19,20) (m.a.w. valse of verdraaide leerstellings; eie wil ens.)
en dat ons:
elke gedagte (bv. sondige gedagtes) gevange moet neem tot gehoorsaamheid aan Christus. (Hebr. 4:12; Rom. 1:21; 8:5; 1 Joh. 2:15,16)(Kol 3:2 - "Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie").
__________________________________________________________________________________________________________________________________

GEDAGTE:In die Skrif is dit slegs die GEHOORSAMES wat gesien word "as besny" (m.a.w. besny na die hart)(Kol. 2:11).  Die vleeslike besnydenis was 'n teken of bewys van wie dit is wat glo (en ook soos 'n belydenis, m.a.w. het bewys wie dit is in wie hulle glo en vir wie hulle dien)(Rom. 4:11) - Op dieselfde wyse is die BESNYDENIS VAN HART 'n bewys of teken van wie dit is wat glo (en ook soos 'n belydenis van wie dit is in wie jy glo en vir wie jy dien!) Dit gaan dus oor wie dit is aan wie jy jouself ONDERWERP. As jy bely dat jy GLO, dan moet jou hart ook getuig dat jy GLO.  
-Waarvan getuig jou hart? Aan wie is jy gehoorsaam? Wat is dit wat jy in jou hart begeer?  Begeer jy eer van mense en/of dinge soos rykdom..., of is jou begeerte na die Here?  
-Wat is dit wat jy in jou hart bedink? Bedink jy die dinge van die wereld, of die dinge van God? Koester jy gedagtes van sonde, of lê jy die liggaam vd sondige vlees af?  Koester jy gedagtes en leringe van wêreldse wysheid, of soek jy eerder die waarheid en plaas jou gedagtes op die dinge daarbo?  
-Wie is dit vir wie jy soek, en wie is dit vir wie jy raadpleeg? Raadpleeg jy wêreldse wysheid en afgode (dus afgodspraktyke), of raadpleeg jy die Here?  
-Hoe klink die woorde wat uit jou mond uit kom?  Wat is jou getuienis? Wat is dit wat jy verkondig? Verkondig jy wereldse wysheid, of verkondig jy die waarheid en leringe wat Christus gebring het? 

Wat is dit wat in jou hart aangaan?, want dit wat in jou hart aangaan, wys of jy rein of onrein van hart is. Jou woorde en wat jy dink en wat jy doen is 'n getuienis van jou hart se toestand en wys wat dit is waarin jy glo en wat vir jou belangrik is... 

_________________________________________________________________
http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/11/die-besnydenis.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/09/rein-skrifgedeeltes-en-betekenis.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/02/weer-gebore-wedergeboorte-wedergebore.html

Woensdag, 05 April 2017

Wie sal uiteindelik ingaan in die Koninkryk van God?

(Dan 7:27 - "Dan word die koningskap en die heerskappy en die grootheid van die koninkryke onder die ganse hemel gegee aan die volk van die heiliges van die Allerhoogste; hulle koninkryk is ‘n ewige koninkryk, en al die heerskappye sal hulle vereer en gehoorsaam wees".
_________________________________________________________________________________
Alhoewel baie die besnydenis (van die vlees) gesien het as die bepalende faktor van "wie gaan erf", was dit slegs 'n TEKEN hiervan, en moet eerder gesien word as 'n teken van die geslag waaruit die kinders vd koninkryk gekies sal word;  want alhoewel die kinders van Abraham hulleself sien as "die kinders van die koninkryk" (kinders wat gaan erf) omdat hulle die belofte het, kom hierdie belofte met voorwaardes!  Nie almal wat hulleself kinders vd koninkryk noem (en die wat gebore is uit die geslag van Abraham) sal op die ou end erf nie! (Matt. 8:12; 22:14), want die besnydenis vd vlees was slegs van krag as iemand GEHOORSAAM was, en ongehoorsame gelowiges was steeds gesien soos onbesnedes in die Here se oë (al was hulle ook vleeslike besny!)(Deut. 10:16; Jer. 9:26; Jer. 4:4...). M.a.w., die vleeslike besnydenis kon nie alleen bepaal wie op die ou end aangeneem word nie, want GELOOF was nog altyd die voorwaarde (Rom. 4:9,13), en gehoorsaamheid is 'n bewys van wie dit is wat glo...(Gen. 12:1-7; Gen. 17). Hier sien ons die belangrikheid vd tema vd "besnydenis van die hart".  Die besnydenis was dus 'n teken tussen al die volke van wie dit is wat op die ou end aangeneem word en in die koninkryk ingaan, MAAR met voorwaardes;  of meer presies, die besnydenis was 'n teken van die geslag(slyn van Abraham) waaruit daar 'n geslag gekies sal word vir die koninkryk van God...   Die besnydenis vd vlees het verder nie net verwys na hoe die Here vir hulle 'n God sal wees nie, maar ook gewys wie dit is wat kies om vir Hom 'n volk te wees;  dus, as 'n seun vd volk geweier het om hom te laat besny, moes hy afgesny word vd volk, want na regte het hy deur sy weiering bewys dat hy nie 'n priester wil wees vir die Here nie (http://warechristene.blogspot.co.nz/2015/04/eersgeborenes-en-eerstelingepriesters.html)). Tussen al die volke, het God hierdie volk uitverkies ter wille van Abraham se GELOOF - die volk Israel was dus gesien soos 'n eersgebore seun van God... (Eks. 4:22), die EERSTELINGE van Sy opbrings (Jer. 2:3), en soos ons weet is dit die eersgeborenes wat erf!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die belofte van die Messias en Sy ewige troon sou ook kom deur die geslag van Abraham, maar nie deur enige geslagslyn nie !  Die "ewige troon" is spesifiek bevestig deur die geslag van Abraham, Isak (nie Ismael nie - Gen. 15:4), Jakob (nie Esau nie - Gen. 17:19), en Dawid (gebore uit die geslag van Peres - NIE Serag nie - en uit die geslag van Juda... Gen. 38; Matt. 1:3).  Die Messias sou NIE gebore word uit die geslag van Ismael of Esau of Serag nie, maar uit die geslag van Dawid -  en Jesus Christus is inderdaad gebore uit die geslag (van Dawid)(Matt. 1).  Dit is slegs die wat deel is van hierdie geslagslyn en die gehoorsaamheid / geloof het (m.a.w. "besnede na hart"), wat sal erf!  ...-die wat gebore is uit die geslag van Abraham, meer spesifiek, Abraham, Isak, Jakob, Dawid - Jesus Christus (dus gebore uit die geslag van Jesus Christus - geestelik gebore)(die wat die gehoorsaamheid en geloof het) hulle sal ingaan in die koninkryk.  As Hy, wat nie net mens is nie maar ook die Seun van God (deur die saad v/d Heilige Gees-Matt. 1:18) self kinders het, dan sou dit beteken dat Sy kinders deel is van daardie geslagslyn wat gaan erf, maar natuurlik ontvang hulle hierdie kindskap nie deur die vlees nie, maar deur die geloof (deur Sy Gees)! Hulle is dus "kinders vd geloof" - KINDERS van Jesus Christus (en die Christelike Doop is 'n TEKEN hiervan). Christene is dus geestelik deel van hierdie "geslagslyn" omdat hulle "gebore word uit God" (wedergeboorte - saad van God - water en Gees) - hulle word kinders deur hulle geloof in Jesus Christus - en is dus KINDERS VAN ABRAHAM!  (Gal 3:29 - "En as julle aan Christus behoort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename").  En omdat hulle ook nou kinders is van Abraham (deur Jesus Christus se saad-Gal. 3:16), beteken dit dat hulle op dieselfde wyse geroep word as die res van die Hebreeuse volk, waaruit 'n geslag gekies sal word vir die koninkryk van God... - aan hulle kom die beloftes toe, maar met voorwaardes! (die voorwaardes van geloof en gehoorsaamheid).

Christus Jesus doop Sy kinders met Sy Gees, doop hulle in Sy liggaam in, sodat hulle gebore is uit Hom (gebore uit Sy saad)(dus nie net gebore uit water nie, maar ook gebore uit die Gees, en die wat gebore is uit die Gees, is gees...)(http://warechristene.blogspot.co.nz/2014/02/weer-gebore-wedergeboorte-wedergebore.html).(Rom 8:29 - "Want die wat Hy vantevore geken het, dié het Hy ook vantevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van sy Seun, sodat Hy die eersgeborene kan wees onder baie broeders").

Maar moet ons onthou dat dit altyd iemand se werke is wat bewys of hy regtig 'n kind van Abraham  is of nie! (Joh 8:39), want geloof sonder werke is dood... Jak. 2:26.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEDAGTE:Nie net sou die Here vir Hom 'n volk versamel uit die kinders van Abraham nie, maar die belofte was ook dat die heidene die kans sou kry om deel te wees van hierdie volk (Hand. 15:14)(Hand. 3:25).  Die Christelike kerk bestaan nie net uit Christelike Jode nie, maar ook uit "Christene uit die heidene".  (Gal 3:16 - "Nou is aan Abraham die beloftes toegesê en aan sy saad. Hy sê nie: En aan die sade, asof dit op baie sien nie, maar op een: En aan jou saad, dit is Christus"). Dit beteken dus dat DIE BELOFTES nie toegesê was aan die kinders van die vlees nie, maar meer spesifiek aan die kinders gebore uit die Gees, die wat in Christus Jesus GLO (dus uit Sy Saad) -dus, die wat deur Hom gevul word met Sy Gees. Hierdie belofte van die Gees wat uitgestort sou word op die "GELOWIGE kinders van die vlees" was spesifiek bedoel vir die wat in die koninkryk van God ingaan, en dit was direk gekoppel aan die koms van die Messias.  Hy sou die Een wees wat hulle vul met Sy Gees. Moses het ook geprofeteer van hierdie Profeet wat deur die Vader verwek sou word uit die midde van hulle, en hoe die Vader Sy woorde in Sy mond sal lê en hulle sal leer alles wat die Vader Hom beveel... (Deut. 18:18) - en dan sê Moses die volgende in v.19:  "En die man wat nie luister na my (die Vader se) woorde wat Hy (die Profeet) in my (Sy) Naam spreek nie, van hom sal Ek (die Vader) self rekenskap afeis".  Hier sien ons die belangrikheid van hoe gehoorsaamheid geloof beskryf. Niemand kan ingaan in die koninkryk van God as hulle hul nie BEKEER en GLO in die Here Jesus Christus (as die Saad) en gevul word met Sy Gees nie. Jesus Christus, as EERSGEBORENE vd skepping (Kol. 1:15,18; Hebr. 1:6), sal alles erf, en die wat hulle tot Hom BEKEER en in Hom GLO, sal as kinders saam met Hom erf (Dan. 7:27). Hy is ook die eersgeborene uit die dode (Openb. 1:5; Kol. 1:18) en het mag om ons op te wek tot lewe sodat ons kan ingaan in Sy koninkryk (Hebr. 2:14), want geen vlees en bloed sal die koninkryk van God beërwe nie - 1 Kor. 15:50).

Die belofte van wie dit is wat sal ingaan in die Koninkryk van God, is dus wel gemaak aan DIE KINDERS VAN ABRAHAM met geloof en gehoorsaamheid as voorwaardes, maar meer spesifiek die kinders gebore uit die Gees (geestelike deel vd geslagslyn van Christus Jesus)  - m.a.w., die wat  GLO in Christus Jesus en GEHOORSAAM is aan Sy woorde (waardeur ons geestelik Sy kinders word, Sy Saad verkry en gesien word as kinders van Abraham), siende Hy die Eersgeborene is van die hele skepping (Kol. 1:15), en dus die Een wat alles gaan erf...(en as ons Sy kinders is, sal ons saam met Hom erf)(Gal. 4; Joh. 3:16; Openb. 21:7; 1 Kor. 15:50; Matt. 5:5...) - (Openb. 21:7 - "Hy wat oorwin, sal alles beërwe; en Ek sal vir hom ‘n God wees, en hy sal vir My ‘n seun wees").
_________________________________________________________________________________
http://warechristene.blogspot.co.nz/2017/02/die-besnydenis-1.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/08/die-gees-van-god-4.html
http://warechristene.blogspot.co.nz/2015/03/die-koninklike-geslag-uit-die-stam-van.html

Dinsdag, 04 April 2017

Aan wie word die gees van dwaling gestuur?

Iets wat kenmerkend is van die laaste dae (soos wat vir ons in 2 Thess. 2:11 beskryf word) is dat baie mense op 'n dwaalspoor sal gaan,  en   DIE   LEUEN   SAL   GLO  .  Dit beteken dat baie wat glo hulle "sien reg", sien eintlik verkeerd!  Kan dit moontlik wees?  Ja. Hierdie feit word in verskeie skrifte bevestig. Die manier hoe "dwaling" beskryf word in die Skrif, het te doen met mense wat BEDRIEG word om 'n verdraaide waarheid of onwaarheid te glo. Dwaling kom deur die valse leraars of valse profete, valse herders..., en diesulkes word voorgestel as "slu" en "listig" (Ef. 4:14),  Maar dit is 'n sekere soort mens wat vir hulle leuens val! en hierdie mens (of "gelowige") word vir ons baie goed beskryf in die Bybel. Wanneer ons praat oor die onderwerp van "dwaal", dan is dit ook interessant om te sien hoe hierdie onderwerp inskakel by die kwessie van "WIE DIT IS VIR WIE ONS RAADPLEEG" (wanneer ons bv. antwoorde soek). Ware gelowiges SOEK die Here en Raadpleeg Hom, maar die afvalliges sal onder oordeel val omdat hulle Hom nie soek nie, en Hom nie raadpleeg nie... (Sef. 1:6; Hebr. 10:38).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volgens 1 Joh. 4:6 is dit die wat nie regtig die Here KEN nie, wat vir so 'n dwaling val!
(1Jn 4:6 - "Ons (m.a.w., dienaars vd Here) is uit God; hy wat God ken, luister na ons; hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die Gees van die waarheid en die gees van die dwaling").  Dit is deur DIE WAARHEID wat ons kan onderskei tussen of 'n lering uit die Gees van God is, en of dit 'n dwaallering is. Verder is dit ook juis op hierdie manier wat ons sien wie regtig die Here ken!, want die wat kies om nie ag te gee op die waarheid nie, of nie ag te gee op Jesus Christus se leringe nie, of nie ag gee op Sy koninkryk leringe nie..., wys dat hulle Hom nie werklik ken nie - en dit is hulle wat val vir dwaalleringe.

Jesus Christus het ook hierdie feit bevestig in Joh 15:14 - "Julle is my vriende as julle alles doen wat Ek julle beveel".  Vir die wat werklik die Here KEN, is dit dus glad nie moeilik om te onderskei watter prediker (leermeester, profeet, herder...) die Gees van die waarheid het, of wie onder die gees van dwaling is nie.  Ons moet kennis neem dat die "dwaling" spesifiek gestuur word aan die wat wel die waarheid hoor, maar dit verwerp!  So, dit verwys geensins na die wat onkundig is nie..., maar verwys na die wat KIES om NIE GEHOORSAAM te wees nie.  Daar is heelwat voorbeelde in die Skrif van "gelowiges" wat ongehoorsaam was aan die Here.  Koning Agab was so 'n vb. en is juis (deur die Here) blootgestel aan 'n leuengees omdat hy gekies het om nie ag te gee op die woorde van ware dienaars van die Here (soos Miga) nie, maar hy was heel tevrede met sy 400 sieners ("profete") wat net goeie dinge met hom gespreek het! - dinge wat hy graag wou hoor!  In die N.T. word ook verwys na mense soos koning Agab, en word beskryf as die wat nie ag gee op die gesonde leer nie, maar vir hulle leermeesters vergader om hulle in die gehoor te streel...(2 Tim. 4:3) Op dieselfde wyse het koning Agab nie van die profeet (siener) Miga gehou nie (en hom terloops gehaat) omdat Miga vir hom woorde van die Here gegee het WAT HY NIE WOU HOOR NIE (1Kon. 22:8). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Daar is verskillende maniere waarop die Here mense antwoord wanneer hulle Hom raadpleeg - in die O.T. was dit bv. veral deur drome, of deur die Urim, of deur die profeet (1 Sam. 28:6; 1 Kon. 22:5,6; 2 Kon. 8:8; Jer. 21:2; 37:4,7...).  Profete was oorspronklik sieners genoem deur die mense van Israel en baiemaal, as iemand die Here wou raadpleeg, het hy na die siener (profeet) gegaan (1 Sam. 9:9)(of na die priester gegaan). Die siener se antwoord was onderwerp aan die Here se antwoord, en as die Here niks antwoord nie, dan het die siener ook nie 'n antwoord nie! Sommige van die wat sieners was in die O.T., was egter nie opreg nie en het geprofeteer volgens dit wat mense wil hoor (soos vb. hierbo-1 Kon. 22:8-13)(hulle het m.a.w. uit hulleself geprofeteer)- soos die "valse profeet" - hy gee voor dat sy woorde van die Here kom, maar dit is nie!.   

Maar ook nie almal wat "sieners" is in hierdie wereld, is natuurlik sieners van die Here nie - m.a.w. nie alle sieners raadpleeg die Here nie.  Daar is bv. "sieners" wat die dooies raadpleeg, en daar is die wat afgode raadpleeg (2 Kon. 1:2), en die wat geeste wat waarsê, raadpleeg (Jes. 8:19).  Gelowiges word beveel om niks met sulke sieners te doen te he nie (Deut. 18:11; 2 Kon. 1:16; Hos 4:12; Jes. 8:19). WIE dit is vir wie ons raadpleeg, wys in wie ons ons hoop plaas. Waar kinders van die Here bv. hulle hoop plaas in afgode/afgodspraktyke of dooies of ander geeste, word hulle (geestelik) gesien as "mense wat hoereer" (want hulle verbreek hulle verbintenis met die Here, en verbind hulle aan 'n ander...)(Hos. 4:12). Daar is vandag baie vb.e hiervan onder sekere gelowiges wat hulle hoop plaas in afgodspraktyke met die doel "om gesond te word", of vir "geestesgesondheid", of "om balans en behoud in hulle dag te bring"....en allerhande redes. Dit is m.a.w. die plek wat hulle gaan RAADPLEEG vir antwoorde. Baie is onkundig en moet tot insig gebring word, maar ongelukkig, baie (gelowiges) wat wel kundig word en weet dat hulle moet wegbly van hierdie soort praktyke, steur hulle nie daaraan nie maar stap voort in hulle hardkoppigheid. Sulke gelowiges word beskryf as "opstandige kinders" in Jes. 30:1.  Sommige dink selfs dat hulle altwee kante kan raadpleeg, maar diesulkes sal gou uitvind dat die Here Hom nie altyd laat raapleeg deur die wat geestelike hoereer nie! (Eseg. 20:1-4,31). En omdat die Here hulle dan nie meer antwoord nie, veroorsaak dit dat hierdie mense nog verver verval! (soos met koning Saul gebeur het)(1 Sam. 28:7,16). Daar is vandag massas voorbeelde (en ongelukkig baie getuienisse) van Christene wat hulle hoop in heidense praktyke begin plaas het, en daarvandaan net meer en meer afvallig geword het van die geloof ...  Die ongeluk is dat hierdie gelowiges, as hulle hul nie bekeer van hierdie werke nie, die gees van dwaling gestuur sal word omdat hulle nie die Here soek en Hom nie raadpleeg nie, maar elders raadpleeg en vir hulle leermeesters vergader het wat hulle in die gehoor streel. En as hulle hierdie gees van dwaling gestuur word, is dit amper soos 'n vloek!, want dan sal hulle glo hulle is reg, terwyl hulle eintlik verkeerd is...! 
_________________________________________________________________________________


GEDAGTE:


Verskeie skrifte verwys na 'n "gees van dwaling" sootgelyk aan die wat ons sien in 1 Kon. 22 (vd leuengees wat deur God gestuur is aan die 400 sieners).  Daar is heelwat valse profete in hierdie wereld wat hierdie dwaling teweeg bring. Dit is die ongehoorsame gelowiges (m.a.w. die wat nie ag gee op die waarheid nie, en vir wie dit gaan oor eie wil en nie oor die wil vd Here nie) wat die gevaar staan om blootgestel te word aan hierdie gees van dwaling, want sonder waarheid is daar geen vastigheid nie. Gelowiges wat ongehoorsaam is aan die waarheid, staan die gevaar dat hulle oorgegee word aan die verhardheid van hulle harte sodat hulle in hulle eie planne kan wandel (want dit is wat hulle eintlik wil doen) - dus dan "dwaal in hulle EIE OORLEGGINGE"... (Ps. 81:11,12; Jes. 29:9,14; Rom. 1:21) - dis amper soos 'n vloek!  Dit verwys na diesulkes wat, alhoewel hulle die waarheid ken, nie daaraan gehoorsaam is nie (Rom. 1:18,20,21,32) en/of die wat afgode RAADPLEEG (m.a.w. raadpleeg en hoereer agter afgode en afgodspraktyke aan)(Hos. 4:12; Rom. 1:23) - en dan stuur God vir hulle die gees van dwaling sodat hulle die leuen GLO.


Hierdie word ongelukkig vandag selfs te sien in sommige Christelike kerk, mense wat NIE DIE GESONDE LEER KAN VERDRA NIE, maar inval by hoe die wereld SIEN en HOOR. Sommige kerke is selfs besig om genadegawes en tyd met die Here te VERVANG met heidense praktyke soos joga en ander vorme van heidense meditasie, genesingspraktyke soos reiki, heidens-herhaling gebedspraktyke soos kontemplatiewe gebed, ens. Sommige is wel onkundig (wat terloops tot insig gebring moet word!), maar baie wat kundig is gee nie ag op die waarheid nie en is ongehoorsaam en stap dus in sonde tot die dood. Hulle is m.a.w. nie besig om die Here te raadpleeg vir antwoorde nie, maar besig om dit elders te soek, en dus besig om geestelik te "hoereer". (2Pe 2:1 - Maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het, verloën en ‘n vinnige verderf oor hulleself bring).  In die N.T. is daar 2 skirfgedeeltes wat veral hierdie kwessie besonders aanraak, nl. Rom. 1:21-25,28 en 2 Thess. 2:10,11.  Sulke gelowiges gee voor dat hulle wys is, maar hulle het dwaas geword in hulle eie oorlegginge (Rom. 1:22), en wat dan gebeur is dat hulle later nie meer SIEN en HOOR nie! (Joh. 12:39-43) - en later deur die Here oorgegee word aan die begeerlikhede van hulle harte (oorgegee word aan hulle onreinheid)(Rom. 1:24) - dat hulle later dink hulle is reg, al is hulle verkeerd!  Vir so iemand om terug te kom op die pad is baie moeilik, want as hy glo hy is reg, AL IS HY VERKEERD (2 Thess. 2:11), gaan hy hom nie bekeer nie!  Dit veroorsaak dat hierdie gelowiges net meer en meer verval in afvalligheid en op die ou end "doen wat nie betaam nie" (Rom. 1:29-31).Rom 1:32 - "mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien dié dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen"     2Pe 3:17 - "Noudat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op jul hoede wees dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit jul eie vastigheid nie".

______________________________________________________________________________

Maandag, 03 April 2017

Is die aarde rond?

Die aarde soos ons dit ken, is sowat 6000 jaar oud.  Die idee van 'n ronde aarde het eers in die laat 1800's (n.C.) ontstaan, en is nie heeltelmal dieselfde as wat mense geglo het vir meer as 5000 jaar nie! Tog, sou die aarde inderdaad plat wees soos wat oorspronklik geglo is, dan is dit ook nie te verkeerd om van 'n "aardbol" te praat nie, siende die Bybel verklaar dat die hemel soos 'n tent of koepel oor die aarde (grond) gespan is, asook dat daar dinge onder die aarde is (soos wat dit inderdaad geskets was op vroee kaarte), maar om die woord "aardbol" te gebruik is miskien nie so korrek nie!, want "aarde" is nie dieselfde as "skepping" nie!, Wanneer ons van "aarde" praat, verwys dit na die grond waarop ons woon (NIE die hemele of die onderwereld daarby nie). Wanneer ons praat van "aardbol", praat ons verkeerd.  Ons moet dus onderskei tussen  "skepping" (Mark. 10:6; 13:19; Rom. 1:20; 8:19-22; Kol. 1:15; Hebr. 9:11; 2 Pet. 3:4; Openb. 3:14)(http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/02/die-skepping-2.html), en "aarde", wat verwys na die grond-gedeelte waarop ons woon (Gen. 1:1,10,11,12,15,17,20,22,28,29,30;  2:7,19; 3:17,19;  Openb. 20:8;  21:24 ens.). "Die aarde" is nie dieselfde as "die skepping" nie.   So, die skepping kan miskien wel voorgestel word min of meer soos 'n bal, maar die vraag wat ons nou moet vra is of die grond waarop die mens woon rond of plat is?, en wat leer die Bybel hieroor?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
So, nou moet ons weer vra:  "Is die aarde rond"?  -  maar verstaan dat wanneer ons hierdie vraag vra, ons nie verwys na die skepping nie, maar eerder na die grond waarop ons woon.  Wanneer ons kyk na ou Hebreeuse kaarte van die skepping, dan wys dit vir ons hoe die vroee vaders die skepping verstaan het volgens Skrif en oorlewering. Die voorstelling van die Skepping volgens die Bybel, is nie heeltemal dieselfde as wat vandag in skole geleer word nie, kyk bv. na leringe rondom die ouderdom en ontstaan van die skepping....!  Alhoewel die voorstelling van die skepping volgens ou Hebreeuse kaarte lyk soos 'n aardbol, was die aarde (grond-) gedeelte plat geteken (nie op die ronding van aardbol nie, want dan sou ons in die hemel woon!...).

So, wat leer die Skrif regtig oor hierdie onderwerp? Die waarheid is dat nerens in die Bybel in soveel woorde verklaar word dat die aarde plat is nie......maar, daar word ook nerens verklaar dat die aarde rond is nie!  - Tog, volgens dit wat van die aarde beskryf word in die Skrif, wil dit eerder lyk of dit 'n "plat aarde" (nie plat "skepping" nie) voorstel. Moet ons ook in aanmerking neem dat baie van wat ons leer oor die skepping en die aarde, uit die boek van Genesis en nog ander Ou Testamentiese boeke kom - boeke wat deur Jesus Christus self ook as geloofwaardig beskou was!, en waaruit Hy gedurig aangehaal het tydens Sy leringe...  Vele "Christene" sien vandag die Tora as blote stories en het die Skeppingsverhaal in Genesis vervang met dit wat die wereld leer, maar as ons bely dat ons glo in die Here Jesus Christus en Sy woorde, behoort ons ook hierdie boeke as geloofwaardig op te neem (net soos Hy gedoen het). En moet ons ook onthou dat die Bybel se feite vasstaan en terloops keer op keer as reg bewys word!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
DIE OPDELING VAN DIE SKEPPING:
Ons weet dat, in die begin, alles ONDER WATER was, woes en leeg en donker...(Gen. 1:2).  
(1) Spr. 8:27 beskryf verder hoe God 'n kring (sirkel) afgetrek het op hierdie oppervlakte van die wereldvloed  (maar ons moet nie dink dat die woord wat in hierdie betrokke skrif gebruik word vir "sirkel" dieselfde is as die woord wat in die Hebr. gebruik word vir "bal" nie!, want wat hier met sirkel bedoel word, is amper soos wanneer iemand 'n sirkel met 'n kompas trek...).  Nadat Hy toe volgende die "lig" geskep het, het Hy 'n skeiding gemaak in hierdie waters (skeiding tussen waters en waters), en hierdie skeiding die "uitspansel" (hemel) genoem (Gen. 1:7,8) - daar is dus water bo die hemel (en natuurlik dan, bo die water bo die uitspansel, is God se troon...http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/02/die-skepping-4.html), en water onder die hemel (wat Hy op een plek versamel het, sodat die droë grond sigbaar geword het - en dit see genoem - Gen. 1:9,10). Die Skrif leer ook vir ons dat daar, behalwe die ander "dele" onder die aarde, ook water onder die aarde is (en terloops, al die waters word deur God beheer... (Job 38:7-11)(en God het ook hierdie feit van "water onder die aarde" bevestig in Eks. 20:4!). Die vraag is nou hoe hierdie prentjie van water bo die uitspansel en water onder die aarde ooreenstem met vandag se leerstellings?
(2) 'n Ander feit waarna ons moet kyk in die Skrif, is die van die uitspansel. Die woord UITSPANSEL in die Hebr. beteken "boog in die lug".  In ander woorde, dit wil voorkom of die hemel soos 'n boog oor die aarde gespan is -  en wel, natuurlik laat dit ons aan 'n bal dink!, maar nie "die aarde" wat rond is nie, maar die uitspansel wat rond sit bo die aarde - en vgl. ons hierdie inligting met ou Hebreeuse kaarte van die skepping, is dit presies hoe dit geteken was, 'n plat aarde met 'n boog bo-op. Bestudeer gerus ook Jes. 40:22 wat verduidelik hoe God die hemele "uitspan soos 'n dun doek en uitsprei soos 'n tent om in te woon", en verklaar ook die volgende:  -(Jes. 40:22a -  "Hy sit bo die kring van die aarde, en die bewoners daarvan is soos sprinkane...").  Nog 'n interessante feit hieroor is in Job 37:18, wat verklaar dat die hemel "vas is soos ‘n gegote spieël"... 
(3) Nog 'n feit in die Skrif (maar wat tog heelwat verskillend geinterpreteer word), is die feit van 'n aarde wat vas is en nie beweeg nie. In die Bybel is daar verskeie verwysings na hoe God die aarde gegrond het (Ps. 102:25,26; Job 38:4), verwysings na die aarde se "fondamentklippe" en "hoeksteen" (Job 38:5,6; Jes. 24:18), en "pilare" vd aarde, en hoe die Here die aarde op hierdie pilare gevestig het (1 Sam. 2:8; Job 9:6; Ps. 65:3,4; 1 Sam. 2:8; Ps. 75:3), en hoe in die toekoms die Here die aarde sal laat sidder uit sy plek sodat sy pilare dril (Job 9:6-vgl. met Jes. 13:13 en Joel 2:10), en "dat die wêreld vasstaan!" (1 Kron. 16:30; Ps. 93:1, 96:10)...Kyk ook na  die woordgebruik in Jes. 44:24 - "hemel uitspan", maar aarde "uitsprei" ("spread abroad")!, en Jer. 10:12 - "wereld gegrond" en "hemel uitgespan"...  
(4) Nog 'n ander feit is die van die onderwereld, wat onder die aarde is - kyk ook die begrip "onderste van aarde" (Eseg. 26:20; 31:14,16,18; 32:24; Ps. 63:9; Ef. 4:9).  Met 'n bal-aarde prentjie kan hierdie baie problematies wees, siende ons dan nie weet "waar onder die aarde" is nie! ;  alhoewel, met 'n "bal-skepping" maak dit baie meer sin... http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/02/die-skepping-7.html
(5) Nog 'n feit in die Bybel is die feit dat God se woning nie op 'n planeet doer ver in die heelal is nie, maar dat dit  "bo die aarde" is...  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOLGENS DIE SKRIF BESTAAN DIE SKEPPING UIT:

- Die aarde (dit wat
OP die aarde is, en dit wat 
ONDER die aarde is);  en
- Die hemel (die uitspansel):
(1)  dit wat LANGS die hemel is - m.a.w. waar die voels vlieg;  en
(2)  dit wat AAN die hemel is - m.a.w. die ligte: son, maan en sterre). Maar ons moet verstaan wat die Skrif bedoel met "hemel".  Hemel verwys nie slegs na dit wat direk bo ons is (m.a.w. waar die voels vlieg) nie, maar verwys ook na die deel waar die ligte is - en dan is daar natuurlik:
(3) die HOOGSTE HEMEL - m.a.w., waar God woon.  Daarom praat sommige van 'n 1ste hemel, 'n 2de, en 'n 3de hemel. Die eerste Christene het ook geglo in hierdie feit dat die hemele opgedeel is in verskillende dele, want Paulus verwys na die 3de hemel in 2 Kor. 12:2. Vgl. dit gerus ook met skrifte soos Luk. 3:22 waar God  vanUIT DIE HEMEL gepraat het, en natuurlik is Christus Jesus na die hemel OPgeneem en het gaan sit aan die regterhand van die Vader... (Luk. 24:51; Hebr. 1:3). Jesus Christus het self ook op verskillende geleenthede na hierdie verskillende dele van die HEMEL verwys: - die hemel waar die voels vlieg, die hemel waar die ligte is, en die hemel waar God se troon is (Matt. 5:34; 6:26; 8:20; 22:30; 24:29....). Jesus het ook hierdie feit van die aarde as die voetbank van God se voete, bevestig (Matt. 5:35), en verder verklaar dat die hemel Sy troon is (v.34). Nog ander skrifte verwys ook na die aarde as die voetbank van God se voete, soos Jes. 66:1; (Hand. 7:49 - "Die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete......").  "Die hemel is my troon en die aarde die voetbank van my voete. Watter soort huis sal julle vir My bou, sê die Here, of hoedanig is die plek van my rus?" (Hand. 7:49).   Kyk ook na Psa 33:13,14 en Jes. 40:22:- "Hy sit bo die kring van die aarde, en die bewoners daarvan is soos sprinkane; Hy span die hemele uit soos ‘n dun doek en sprei dit uit soos ‘n tent om in te woon". 'n Interessante bespreking is die van die toring van Babel...;  asook die vele voorbeelde van God wat uit die hemel praat...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEDAGTE:Die SKEPPING (nie aarde nie) bestaan uit:
- dit wat OP die aarde is, en
- dit wat BO die aarde is (die uitspansel wat soos 'n boog gespan is bo aarde - (1)langs, (2)aan;  -en (3)die hoogste hemel), en
- dit wat ONDER die aarde is (die onderwereld)(en daar is ook o.a. water onder die aarde (Eks. 20:4)).  
Met hierdie feite in ag geneem, pas die prentjie van 'n bol aarde nie so goed nie (veral nie 'n aarde wat draai nie)  - want waar is "bo" nou eintlik?  en waar is "onder"?  Terloops verklaar die skrif dat God die aarde "GEGRONDVES het" (Ps. 102:25,26), en dat die aarde fondamentklippe en/of pilare het, asook 'n hoeksteen! (Ps. 75:3,4; Job 38:6; 9:6)(en terloops, dat die hemel ook op pilare staan (Job 26:11)); alhoewel hierdie inligting deur sommige geleerdes nie as letterlik gesien word nie.  Tog, al sien baie hierdie tipe feite vandag as bloot beeldspraak, is dit tog duidelik volgens ou kaarte dat die voorvaders dit gesien het as letterlik bedoel.  Alhoewel die Skrif geensins verklaar dat die aarde plat is nie, wil dit tog voorkom asof 'n  plat-aarde (m.a.w. hier bedoel "grond", NIE "skepping" nie) voorstelling meer inval by wat die Skrif leer. 

Christene vir wie die waarheid belangrik is, moet verseker vandag skepties wees oor wat in skole geleer word oor die aarde en die skepping, want baie van dit wat geleer word is bloot op afleidings gebou en stem glad nie ooreen met wat die Bybel leer nie.

Dit sou dus skriftuurlik miskien meer korrek wees om te praat van 'n "bol" skepping (nie 'n bol-aarde nie)...
_________________________________________________________________________________
http://warechristene.blogspot.co.nz/2016/02/die-skepping-1.html

Donderdag, 16 Februarie 2017

Waarna verwys "slegte vrugte" werklik?

Matt. 7:17  "So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ‘n slegte boom dra slegte vrugte"

In konteks het Jesus bg. stelling gemaak in verband met VALSE PROFETE (Matt. 7:15).  
"Slegte vrugte" verwys hier na die vrug van valse profete, of die vrug van slegte "bome" - Matt. 7:17)(m.a.w. verwysend na die vrug van die wat VOORGEE dat hulle die Here ken maar Hom nie werklik KEN nie (Matt. 7:23)), of die wat VOORGEE dat hulle die Here gehoorsaam en na Sy woorde luister, maar nie regtig Sy wil doen nie (Luk. 6:46; Matt. 7:22).  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ELKEEN VAN ONS WORD SOOS SAAD IN DIE WERELD GESAAI OM VRUG TE DRA.
http://warechristene.blogspot.co.nz/p/blog-page.html . Wanneer Jesus Christus terugkom, sal Hy o.a. kom om hierdie vrug te oes.  Die soort vrug wat elkeen dra sal op die ou end bepaal of hy die ewige lewe ontvang of nie, maar nie alle soorte vrug is "vrug tot heiligmaking" wat vir iemand die ewige lewe gee nie!  Alhoewel hierdie "vrug" ook dinge behels soos goeie dade, optrede, manier van praat ens., moet "vrug" nie gesien word soos werke nie, maar eerder soos "loon", en is dus ook 'n bewys van of iemand 'n goeie of 'n slegte boom is.  Vrug wys hoe iemand se hart lyk.  So verdien die "goeie boom" bv. (goeie) vrug vir die ewige lewe wanneer hy die evangelie verkondig, m.a.w. dit is "loon" vir sy "werk" maar nie die soort werke wat in eie naam geskied nie, maar werke uit gehoorsaamheid aan die Here - werke wat bewys wat in sy hart aangaan en wys dat hy 'n goeie boom is.  Maar 'n slegte boom wat probeer om goeie vrug te dra; m.a.w. die wat dink dat vrug gaan oor "werke" en hulleself voordoen as goed terwyl hulle eintlik sleg is , sal nie daardie soort vrug dra wat vir hulle die ewige lewe besorg nie, want hulle dade en woorde sal gou bewys wat in hulle hart aangaan.  Doen hulle bv. die dade vir eie eer?, of doen hulle dit uit gehoorsaamheid aan die Here? Baie dade wat gesien word as goed, is nie noodwendig vrug tot heiligmaking nie!  En hier moet ons verstaan dat ons nou spesifiek praat van die wat bely dat hulle gelowig is, want baie wat "gelowig" is, gee dit slegs voor.  Ongehoorsaamheid is bv. 'n bewys dat iemand nie gelowig is nie.  Die wat nie die waarheid liefhet nie, bewys dat hulle nie regtig daarin glo nie. Die wat nie die Here raadpleeg nie, bewys dat hulle nie hul hoop in Hom plaas nie.......  BAIE BELY DAT HULLE GLO, MAAR VERSTAAN HULLE WAT "GELOOF" REGTIG BETEKEN?  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dit is nie altyd maklik om die wat VOORGEE dat hulle gelowig is te onderskei van die wat wel gelowig is nie, maar met die tyd word hulle vrug wel sigbaar.  Net soos die geval van onkruid tussen die koring (in die natuur), is dit moeilik om te onderskei tussen wat is onkruid en wat is koring wanneer altwee nog jonk is, maar wanneer in vrug is dit maklik! Slegte bome word deur die duiwel "onder die koring gesaai" (vgl. dit met die gelykenis v/d koring en die onkruid). Ons kan ook die tema van "onkruid" en "die wat slegte vrugte dra" vgl. met die tema van "geveinsdes".  Jesus het bv. sommige van die Skrifgeleerdes en Fariseers "geveinsdes" genoem (wat beteken "akteurs").  Hulle het VOORGEGEE dat hulle gelowig is, maar het nie regtig die Vader GEKEN nie! Hulle het voorgegee dat hulle in die Vader se wil optree en Sy waarheid verkondig en deur Hom gestuur word, maar het nie eens behoorlik die wette verstaan nie en het eintlik maar net hulle eie wil gedoen - hulle vrug het dit bewys toe hulle die Een wat deur die Vader gestuur is, nl. Sy Seun (nl. die Here Jesus Christus), verwerp. En ook het hulle Sy waarheid verwerp! Hoe kan 'n gelowige wat bely dat hy die Vader KEN, nie Sy Seun ontvang nie???, want as hy die Vader geken het, dan sal hy Sy seun ook (er)ken! (Joh. 8:19).  Alhoewel ons beveel word om nie nou al die onkruid uit te trek nie (sodat ons nie perongeluk koring saam uittrek nie), word ons wel beveel om versigtig te wees vir die suurdeeg van die slegte bome. Ons moet kan onderskei sodat die hele deeg nie suur word nie.  Met die Here Jesus Christus se wederkoms sal die "onkruid' bymekaargemaak en met vuur verbrand word. ("Onkruid" verwys na die wat "slegte vrugte" dra - hulle dra nie die vrug tot heiligmaking nie - hulle dra nie vrug vir die ewige lewe nie...).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Gelowiges" wat bely dat hulle die Here KEN en van Hom hoor, maar Sy Woord en waarheid verwerp, is vals! - hulle is "voorgee-gelowiges".  Heelwat Skrifgeleerdes en Fariseers het gedink dat hulle slim is en "iets weet", maar hulle wysheid was gegrond in hulle eie oorlegginge, net soos daar vandag ook baie "gelowiges" is wat voorgee dat hulle glo, maar hulle vrug teen hulle getuig wanneer hulle wereldse wysheid bo die Here Jesus Christus se woorde kies - mense wat in opstand kom teen die waarheid wat Christus verkondig het, dit verdraai of nie gehoorsaam is daaraan nie, of Sy leringe afmaak as outyds...  Hulle gee voor dat hulle Christene is, maar Sy woorde dra geen krag vir hulle nie?? 
(Luk 6:46 - "En wat noem julle My: Here, Here! en doen nie wat Ek sê nie?").
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEDAGTE: 


Dus verwys "slegte vrugte" na die vrug van die wat nie die wil van die Vader doen nie - dus "die wat nie na die Here Jesus se woorde luister nie en nie doen wat Hy hulle sê om te doen nie" (Luk. 6:46).  Baie tree op in die Here se Naam asof Hy hulle gestuur het, bv. profeteer, dryf duiwels uit en doen kragte in die Here se Naam, maar is nie deur Hom gestuur nie - Matt. 7:22. In werklikheid is hulle soos akteurs (hulle is "voorgee-gelowiges") wat nie die wil van die Vader doen nie, maar hulle eie wil (Matt. 7:21). Daar was bv. ook heelwat valse profete in die O.T. wat nie na die wil van die Here gesoek het nie, maar geprofeteer het uit eie wil.  Hulle het slegs VOORGEGEE dat hulle die Here KEN.  Die doel v/d slegte boom wat voorgee, is OM MENSE TE VERLEI EN TE MISLEI ! (Matt. 24:11,24). Sommige doen selfs tekens en wonders met die doel om te mislei (sodat mense liewer in hulle glo as in die waarheid) - dit is m.a.w. "opsetlike misleiding".  En soos ons goed weet, is hierdie ook 'n kenmerk van die duiwel self - daarom word hy vgl. met 'n slang.  Daar is heelwat "slange" in die Christelike kerk wat in plaas van die waarheid, hulle eie verdraaide leringe verkondig - hulle kom in opstand teen die waarheid en is eintlik besig met afgodsdiens (want eiesinnigheid is afgodsdiens). Hulle bedoelinge is om ander mense se oe op hierdie "afgode" te plaas in plaas van op die Here;  kyk bv. hoeveel Christene is eerder besig om 'n getuienis te wees vir heidense praktyke en wereldse wysheid in plaas van om ander te vertel van die Here en Sy leringe...  WAT IS JOU GETUIENIS?  Wat se soort vrug dra jy? 

Is jy besig om heidense praktyke te verkondig, of is jy besig om die Here te verkondig?  Is jy besig om wereldse wysheid te verkondig, of die Here Jesus Christus se leringe?  Die valse profeet is bv. ook 'n valse leraar (2 Pet. 2:1,2).  Die gelowige wat optree asof hy deur die Here gestuur word, maar hom nie steur aan "wat is WAARHEID" nie, is duidelik nie deur die Here gestuur nie! Iemand se vrug bewys of hy gehoorsaam is aan die Here of nie.  Die wat nie ag gee op die Here Jesus Christus se leringe nie, maar eerder wereldse geloofswysheid verkondig of valse en verdraaide leerstellings, se vrug getuig daarvan dat hulle nie onderdanig is aan Hom nie en nie die Vader se wil doen nie. In beide Matt. 7 en Luk. 6 word die opregte boom, wat anders as die slegte boom wys en verstandig is, geskets as die wat NA DIE HERE JESUS SE WOORDE LUISTER en DIT DOEN. Voorgee-gelowiges aan die ander kant, is die wat NIE na die Here Jesus se woorde luister nie en NIE gehoorsaam is aan Hom nie. Hulle volg hulle eie wysheid en doen wat hulle wil.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(Mat 13:30)  Laat altwee saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers sê: Maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

GELOOF:

Dinsdag, 01 November 2016

Die eet van rein en onrein diere

In die O.T. sou die wat onrein diere eet, hulleself verontreinig (Lev. 11:43). Die vraag oor of dit toelaatbaar is vir die Christen om onrein diere te eet, is iets wat al baie redenasie uitgelok het onder geleerdes. Eerstens moet ons onderskei tussen WETTE wat deur die Here gegee word, en MENSLIKE GEBOOIE. Mensgemaakte wette moet nie gesien word soos wette v/d Here nie.  Paulus verwys na sulke leringe as 'n skyn van wysheid wat in "eiesinnige godsdiens en nederigheid en in gestrengheid teen die liggaam, GEEN WAARDE HET NIE" (Kol. 2:20-23). Daar is plekke waar menslike gebooie wel gehoorsaam moet word (soos in die geval van kinders teenoor ouers se wette), maar die konteks van Kol. 2:20-23 gaan oor waar mensgemaakte wette gesien word as nodig "tot aanneming tot kinders van God", - in so 'n geval moet dit gesien word as 'n skyn van wysheid wat geen waarde het nie. Bv., die skrifgeleerdes en Fariseers het verkeerdelik geglo dat hulle menslike gebod wat gaan oor "handewas voor ete" deur die Here verwag word, asof hulle nie aangeneem sal word as hulle nie die gebod nakom nie... (Matt. 15:2-9).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- "Wette van die Here" moet egter gehoorsaam word, maar dit is juis wat die onderwerp van die eet van rein en onrein diere so ingewikkeld maak...  (Lev. 11; 20:25...), maar wat ons moet onthou is dat wette (wat deur die Here gegee word oor wat rein en wat is onrein), gaan beslis oor wat Hy as rein of as onrein verklaar, en "wanneer".  En kan terloops anders vervul word in verskillende tydperke oor "tyd" afhangende van wat die Here wil en toelaat.  Om dit beter te verduidelik verwys sommige Christelike kerke hierna as "bedelings". Nie dat die Here se wette ooit tot niet gaan nie, maar dit word baiemaal anders vervul in verskillende tydperke. Bv., in die tydperk voor "Noag se ark" wil dit lyk of die mens nie toegelaat was om enige vleis te eet nie (Gen. 1:29,30);  tog, in die tydperk nadat die ark gestrand het, was hulle toegelaat om vleis te eet (Gen. 9:3) - maar l.w. Gen 9:4 - "Net die vleis met sy siel, met sy bloed, mag julle nie eet nie"(Lev. 7:26). Hierdie feit dat ons geen bloed mag eet nie, is ook iets wat in die N.T. beveel word (Hand. 15:20,29; 21:25) - in konteks gaan die eet van bloed egter nie oor die tema van "voedsel" nie, maar oor die feit dat die siel in die bloed is (Gen. 9:4-6).  Hulle is dus toegelaat om diere (wat ook 'n siel het) dood te maak sodat hulle die vleis kon eet, maar net nie met die siel nie! (Lev. 17:11,14). Christene wat bloed eet, word verseker onrein daardeur... nie omdat hulle nie "die wet" gehoorsaam nie, maar omdat hulle "sondig". Alhoewel die mens in Gen. 9 alreeds die kennis gehad het van wat is rein en wat is onrein diere, vind ons tog nie daar 'n rekord van waar hulle belet word om onrein diere te eet nie (alhoewel slegs rein diere geoffer was). Toe later, in die tydperk v/d volk in die woestyn en daarna, het daar heelwat ander koswette bygekom (Lev.), o.a. die feit dat geen onrein diere geeet mag word nie (Lev. 5:3; 11:24,43,44; Dan. 1:8...).  Daar was natuurlik ook baie MENSGEMAAKTE  WETTE onder die volk wat, alhoewel hulle geglo het dat daardie dinge hulle onrein maak, dit tog nie so was nie (soos die kwessie van handewas voor ete...). 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jesus het ook hierdie onderwerp aangehaal en geleer dat niks wat ingaan in die maag, iemand ONREIN kan maak nie, maar slegs dit wat in die hart is van die mens:  (Mar 7:18,19 - "En Hy sê vir hulle: Is julle ook so sonder verstand? Begryp julle nie dat alles wat van buite af in die mens ingaan, hom nie onrein kan maak nie,  omdat dit nie ingaan in sy hart nie, maar in die maagen dit gaan in die heimlikheid uit en maak al die voedsel rein?
(Mar 7:20)  En Hy sê: Wat uit die mens uitgaan, dit maak die mens onrein.
(Mar 7:21)  Want van binne, uit die hart van die mense, kom die slegte gedagtes, egbreuk, hoerery, moord...  Alhoewel hierdie stelling gemaak is in konteks met "mensgemaakte gebooie" (onreinheid a.g.v. eet met ongewaste hande), is dit tog duidelik volgens die Here se verduideliking dat Hy ook verwys het na "voedsel" - Mark. 8:19; maw, dat geen voedsel "wat van buite af in die mens ingaan hom onrein kan maak nie, omdat dit nie ingaan in sy hart nie, maar in sy maag".... As iemand gedagtes van sonde koester, dan is dit dit wat in sy hart aangaan - m.a.w., ek moet ondersoek wat is die oorlegginge en gedagtes van my hart? (Hebr. 4:12,13).  Dit is hierdie gedagtes waardeur hy onrein (besoedel) kan word (Ef. 4:19-20). (Vgl. dit met Mat 5:28 - "Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat na ‘n vrou kyk om haar te begeer, reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg het). 

En alhoewel die eet van bloed iets is wat ingaan in die maag, maak dit iemand nie onrein omdat dit "voedsel" is nie, maar omdat die persoon "die vleis eet met die siel".  Dieselfde met afgodsoffers:  dit is nie die voedsel wat die persoon onrein maak nie (1 Kor. 10:19), maar die feit dat hy deel in 'n offer wat gemaak is aan afgode (eintlik aan duiwels gemaak), en hy eet dit saam met die persoon wat dit offer asof hy ook waarde heg aan die afgod. In so 'n geval het hy saam met die persoon wat dit offer "gemeenskap met duiwels"! (1 Kor. 10:20). In die gevalle van "bloed eet" "of dit wat verwurg is", en "die eet van afgodsoffers" gaan dit dus nie oor voedsel nie, maar oor die GEWETE (1 Kor. 8:7) - vgl. (Lev. 17:14; Lev. 19:29; Jer. 3:9; 13:27 ) met (1 Kor. 10:18-20; Hand. 15:29; 21:25; Openb. 2:14,20)(Rom. 14:3,15,20; Hand. 21:25...).   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GEDAGTE:


Wette wat deur die Here gegee word, is nie iets wat tot niet gaan nie, maar kan wel verskillend vervul word in verskillende tydperke afhangende van hoe die Here besluit.  Dit is nie ons wat besluit wat is rein, en wat nie. En wat die Here rein maak, mag ons nie onheilig ag nie (Hand. 10:15). Hierdie feit  is iets wat die Here vir Petrus gese het toe Hy vir hom in 'n verrukking van sinne 'n groot laken wys met die onrein diere en beveel om dit te slag en te eet, maar Petrus het geweier omdat dit onrein diere was. Alhoewel dit wat die Here vir hom hier wou leer meer gegaan het oor "hoe ons geen mens onheilig moet noem nie" (en moet asb. verstaan waarna dit verwys, want dit beteken nou nie dat almal heilig is nie!), is die slotsom nie uitgeskakel dat hierdie ook kan verwys na watter voedsels vir ons geheilig (afgesonder) is nie - nie dat dit sou beteken dat onrein diere nou rein is nie, maar eerder dat die eet van sulke vleis ons nie onrein kan maak nie. Dit is ook interessant om te sien dat die dissipels, gelei deur die Heilige Gees, in Hand. 15 (alhoewel die konteks gegaan het oor die besnydenis en aanneming tot kinders) tot die slotsom gekom het dat hulle nie die Christene uit die heidene onder die wet van Moses moet plaas (wat betref wette rondom wat is rein en wat is onrein in die konteks van aanneming) nie, maar het hulle eerder gewaarsku teen dinge soos die eet van bloed en wat verwurg is, en die eet van afgodsoffers... - dinge wat nie regtig gaan oor die onderwerp van "eet van voedsel" nie, maar meer gaan oor die 
besoedeling v/d gewete en 
besoedeling deur sonde (want in Hand. 15:29 word hulle ook gewaarsku teen sonde soos hoerery) Inteendeel, die rede waarom daar nie van die Christen mans uit die heidene verwag word om hulle vleeslik te laat besny nie, is omdat dit hulle juis sou plaas onder die HELE wet van Moses! (Gal. 5:2,3).  

Ook volgens Rom. 14:20 is alle voedsel REIN om te eet!  Dit beteken nie dat daar nie meer iets bestaan soos rein en onrein diere nie, maar gaan oor die feit dat dit wat ingaan in die maag, jou nie onrein maak nie (Matt. 15:17);  inteendeel,  alles wat deur God geskape is, is goed, en niks is verwerplik as dit met danksegging ontvang word nie! (1 Tim. 4:4 - en l.w. dat hierdie gese is in konteks met dinge wat verkeerdelik verbied was deur sommige leermeesters, soos o.a. "sekere voedsels"). (1Kor. 6:13 - "Die voedsel is vir die maag, en die maag is vir die voedsel, maar God sal die een sowel as die ander tot niet maak. En die liggaam is nie vir hoerery nie, maar vir die Here; en die Here vir die liggaam").  (Rom 14:20 - "Moenie ter wille van voedsel die werk van God afbreek nie. Alles is wel rein, maar dit is verkeerd vir ‘n mens om te eet as dit tot aanstoot is") - Alle voedsel is wel rein vir die Christen (en l.w., spesifiek hier bedoel in konteks met VOEDSEL, nie met sonde nie!), maar weer-eens hier is die rede waarom ons verbied word om sekere kosse te eet, nie a.g.v. die feit dat sekere diere onrein is nie, maar dit gaan hier oor voedsel wat geeet word wat "tot aanstoot" is. 

Ons is dienaars van 'n nuwe testament, NIE VAN DIE LETTER NIE, maar van die gees.  In die Nuwe Testament word wette anders vervul as in die oue.  Jesus Christus het hierdie N.T. ingelyf deur Sy dood en opstanding (Hebr. 9; 12:24; Matt. 26:28; Mark. 14:24;  Luk. 22:20; 1 Kor. 11:25; 2 Kor. 3:6; ...). In hierdie "bedeling" is daar ook wette net soos in elke tydperk voor ons, maar hoe word die wette vervul in hierdie bedeling? Dit is ook belangrik om te sien dat mense in die O..T. ook nie altyd verstaan het "hoe" 'n wet vervul moet word nie, en Jesus het dit verskeie male uitgewys in Sy bediening en het juis kom leer "hoe verkeerd hulle sien" (vgl. gerus hierdie met die onderwerp van "besnydenis v/d hart")(Luk. 10:25-29; 18:18-24; Matt. 13:15; Mark. 8:18;...). Omdat die Christen die Gees van God het en "besny is na die hart", is dit vir hom moontlik om beter te verstaan "hoe" die Here se wette vervul word;  en saam met dit het Jesus Christus (en die apostels) vir ons die waarheid gebring oor wat Hy van ons verwag in hierdie Nuwe Testament tydperk.  

Ook in  Kol. 2:20-23 waar daar gepraat word met die "Christene uit die heidene", word (net soos in Hand. 15) hulle nie geleer oor watter diere geeet of nie geeet mag word nie, maar eerder die volgende geleer:   "Laat niemand julle dan oordeel in spys of in drank of met betrekking tot ‘n fees of nuwemaan of sabbat nie" - Kol. 2:16..  Alhoewel dit lyk of Kol. 2:20-23 eerder handel oor "wereldse wysheid", is ook die onderwerpe van besnydenis en feeste en sabbat aangehaal;  dus handel die konteks nie net oor wereldse wysheid nie, maar ook oor wette wat uit die wet van Moses kom...  Daarom moet hy wat eet, hom wat nie eet nie, nie verag nie; en moet hy wat nie eet  nie, moet hom wat eet, nie oordeel nie, want God het hom aangeneem (Rom. 14:3). Dit wat iemand eet kan hom nie onrein maak nie, tensy sy gewete hom aankla (Rom. 14:15,20).  Met die slotsom van Hand. 15:20 is die "Christene uit die heidene" geensins onder die wet van Moses geplaas (in die sin van wat hulle rein of onrein maak) nie, maar eerder wette gegee rakende "rein hou van sonde" en om toe te sien "dat hulle nie hulle gewetens besoedel nie".
_________________________________________________________________________________